MJESNE ZAJEDNICE GRADA GORAŽDA

SMJERNICE  ZA DIREKTNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA U JEDNOJ PARTNERSKOJ MZ OBJAVLJENO 10.05.2023.
PRILOG 1:  OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
PRILOG 2:  PREGLED BUDŽETA
PRILOG 3:  MATRICA LOGIČKOG OKVIRA
PRILOG 4:  PLAN AKTIVNOSTI
PRILOG 5:  PISMO OBAVEZE ZA DODATNO SUFINANSIRANJE
PRILOG 6:  VREMENSKI OKVIR REALIZACIJE PROJEKATA

There is no table associated with this shortcode.

MJESNA SAMOUPRAVA

Mjesna samouprava ostvaruje se u mjesnim zajednicama kao obaveznom obliku mjesne samouprave. Mjesnu zajednicu osniva Gradsko vijeće odlukom, u skladu sa zakonom i Statutom Grada. Odlukom o osnivanju mjesne zajednice utvrđuje se: naziv, sjedište, područje mjesne zajednice, mjesna područja, odnosno drugi dijelovi mjesne zajednice, kao i druga pitanja u vezi sa ostvarivanjem mjesne samouprave.

O promjeni naziva mjesne zajednice odlučuje Gradsko vijeće. Inicijativu za osnivanje mjesne zajednice mogu pokrenuti građani (najmanje 10% birača od ukupno upisanih birača u birački spisak naseljenih mjesta), udruženja građana sa područja naseljenog mjesta za čije se područje predlaže osnivanje nove mjesne zajednice, Gradsko vijeće ili Gradonačelnik. O inicijativi za osnivanje mjesne zajednice glasa se javno na zborovima mjesnih zajednica, a inicijativa je prihvaćena ako se za nju izjasni 10% birača od ukupno upisanih u birački spisak naselja za čije se područje predlaže osnivanje mjesne zajednice. Usvojena inicijativa se dostavlja Vijeću. Nakon što je inicijativa o osnivanju mjesne zajednice iz prethodnog člana prihvaćena, Vijeće će u roku od 60 dana zauzeti stav o pravnoj valjanosti i osnovanosti pokrenute inicijative. O prihvaćanju inicijative Vijeće donosi odluku. Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih Statutom i Odlukom o osnivanju.

Statutom mjesne zajednice, u skladu sa ovim Statutom i aktom o osnivanju utvrđuju se poslovi koje obavlja mjesna zajednica, organi, postupak izbora, organizacija i rad organa mjesne zajednice, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice. Statut mjesne zajednice donosi Zbor građana mjesne zajednice većinom od ukupnog broja prisutnih građana, a kojih ne može biti manje od trideset. Mjesno područje je teritorijalno određen dio mjesne zajednice koji čini dio naselja ili jedno naselje ili više međusobno povezanih naselja.

Građani u mjesnoj zajednici kroz organe mjesne zajednice odlučuju o poslovima značajnim za život i rad na području mjesne zajednice, utvrđene zakonom, ovim Statutom i Statutom mjesne zajednice.

Gradsko vijeće može odlukom prenijeti na mjesnu zajednicu izvršavanje određenih poslova iz svoje nadležnosti, a naročito izgradnju, održavanje i upravljanje objektima za potrebe obrazovanja, sporta, kulture, infrastrukture i slično, uz obezbjeđenje finansijskih sredstava. Prava i dužnosti mjesne zajednice utvrđena zakonom i ovim Statutom ne mogu biti uskraćena ili ograničena od gradske ili druge vlasti.

Organi mjesne zajednice su:

  • Savjet mjesne zajednice
  • Zbor građana mjesne zajednice.

Organi mjesne zajednice donose programe i planove rada, koji moraju biti usklađeni sa politikom, programima i planovima Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Organi mjesne zajednice mogu davati inicijative o pitanjima iz nadležnosti mjesne zajednice, grada i institucija koje vrše javna ovlaštenja. Organi mjesne zajednice odlučuju o poslovima koji se finansiraju iz sredstava koja se neposredno prikupljaju od građana ili na drugi način i prenesenim poslovima iz člana 54. Statuta, kao i inicijativi za raspisivanje referenduma. Savjet mjesne zajednice je organ odlučivanja i konsultovanja po pitanjima od neposrednog interesa građana mjesne zajednice, koja su utvrđena zakonom, ovim Satutom i Statutom mjesne zajednice. Savjet mjesne zajednice dužan je konsultovati Zbor građana mjesne zajednice prije donošenja odluka iz svoje nadležnosti. Savjet mjesne zajednice biće obavezno konsultovan o pitanjima o kojima Gradsko vijeće odlučuje dvotrećinskom većinom i u postupku donošenja budžeta i planova Grada, kao i o drugim pitanjima o kojima je zatražena konsultacija od Vijeća ili Gradonačelnika. Konsultovanje iz prethodnog stava vrši se u fazi priprema i u postupku donošenja odluka, a na način utvrđen Statutom mjesne zajednice. O ostalim pitanjima Savjet mjesne zajednice će biti konsultovan na način i pod uslovima utvrđenim Statutom mjesne zajednice.

Član Savjeta mjesne zajednice je predstavnik građana mjesnog područja izabran neposrednim, tajnim glasanjem sa mandatom četiri godine. Za člana Savjeta mjesne zajednice može biti izabran građanin upisan u birački spisak Grada, sa prebivalištem na području mjesne zajednice.

Strani državljanin sa boravištem na području mjesne zajednice najmanje godinu dana prije održavanja izbora, može biti počasni član Savjeta mjesne zajednice, o čemu odlučuje Savjet mjesne zajednice. Izbori za člana Savjeta mjesne zajednice održavaju se istovremeno u svim mjesnim zajednicama i to najkasnije godinu dana nakon izbora Gradskog vijeća. Broj članova Savjeta mjesne zajednice utvrđuje se Statutom mjesne zajednice, prema broju građana upisanih u birački spisak na području mjesne zajednice, s tim da svako mjesno područje u Savjetu mjesne zajednice mora biti zastupljeno sa najmanje jednim članom.

Ostala pitanja o načinu i postupku izbora za članove Savjeta mjesne zajednice, uredit će se Statutom mjesne zajednice, a u skladu sa Zakonom i Statutom Grada.