MLADI I GRAD GORAŽDE

Pojam mladih ljudi u različitim zemljama ima različito određenje i značenje u zavisnosti od činioca kao što su: vrijednosno-kulturna opredjeljenja, socio-ekonomski uslovi života, obrazovne karakteristike, politička oprijedjeljenja i sl.

Vijeće Evrope smatra osobu mladom do njene 30. godine, a po Zakonu o mladima Federacije BiH pod mladima se podrazumjevaju mladi ljudi starosne dobi od 15-30.godina.

Pravna legislativa sa nivoa BiH u domenu omladinske politike je harmonizirana sa nadnacionalnim legislativama institucija EU i Vijeća Evrope.

Procjena broja stanovnika starosti od 15-30 godina, na području grada Goražda sa stanjem 30.06.2017. godine prema podacima Zavoda za statistiku:

Muško 2.216
Žensko 2.048
Ukupno 4.264

SPISAK OMLADINSKIH UDRUŽENJA UPISANIH U SPISAK OMLADINSKIH UDRUŽENJA GRADA GORAŽDA

NAZIV UDRUŽENJA SJEDIŠTE KONTAKT
Udruženje „Vijeće mladih Grada Goražda“ Zaima Imamovića 2 e-mail:  vijecemladihgorazda@gmail.com 
tel:  061 263 338
Kulturno udruženje mladih BPK Goražde Zaima Imamovića 2 e-mail:  kum.bpk@gmail.com
tel:  060 3118 828
Udruženje mladih “Vijeće za inicijativu  i razvoj” Goražde -Vitkovići Prva drinska brigade bb, Vitkovići e-mail:  um.vir@hotmail.com
tel:  062 113 318
Volonterski  servis mladih Muhidina Mašića Munje 69

e-mail:  dculov7@gmail.com
tel: 062 856496

KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH

 • Gradsko  vijeće Goražde je formiralo Komisiju za pitanja mladih kao stalno radno tijelo i istu čini 5 članova
 • Članovi Komisije su Vijećnici i predstavnici stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću

TRANSFER ZA UDRUŽENJA MLADIH

 • Transfer za udruženja  mladih putem kojeg se daje podrška omladinskim organizacijama, neformalnim grupa mladih i pojedincima koji konkretno rade na uključivanju zajednice u rješavanju problema mladih kroz različite programe posvećene mladima i finanasiranje projekta iz Strategije razvoja omladinske politike
 • U gradskom Budžetu ne ekonomskom kodu Transfer za udruženja mladih za 2018. godinu predviđeno je 30.000 KM

STRATEGIJA RAZVOJA OMLADINSKE POLITIKE GRADA GORAŽDA 2017. – 2022.

 • Strategija za mlade grada Goražda predstavlja dokument  kojim lokalna samouprava pristupa strateškom poboljšanju položaja mladih, prepoznavanju njihovih potreba te rješavanju prioritetnih problema mladih ljudi u gradu Goraždu za period 2017.-2022. godine, zasnovanom na principima poštivanja ljudskih prava i sloboda i socijalne pravde i jednakosti, u 6. ključnih oblasti za mlade: zapošljavanje, zdravstvena politika, obrazovanje, kultura, sport, informisanje i slobodno vrijeme.

STRATEGIJA RAZVOJA OMLADINSKE POLITIKE GRADA GORAŽDA 2017. – 2022. – DOWNLOAD

PROJEKAT VOLONTIRANJA MLADIH

 • Projekat volontiranja mladih Gradska uprava provodi dugi niz godina od 2002.
 • Kroz ovaj Program prošao je veoma značajan broj mladih
 • Iskustvom stečenim tokom volontiranja mladi  stekli su pravo polaganja državnog/stručnog ispita nakon čega će biti konkurentni na tržištu rada
 1. MART – DAN MLADIH GRADA GORAŽDE
 • Na prijedlog Načelnika  Općinsko vijeće proglasilo je 21. mart Danom mladih  našeg Grada
 • Ovaj značajan datum obilježava se od 2011. godine čime je posebna pažnja posvećena mladima želeći time ukazati na njihovu važnost  u društvenoj zajednici

STIPENDIRANJE MLADIH

 • Grad Goražde kroz institucionalno uređen sistem stipendiranja na godišnjoj osnovi podržava studente a posebno one koji su u procesu sticanja diploma za deficitarna zanimanja
 • U gradskom Budžetu za 2018. godinu predviđeno je 50.000 KM za stipendiranje 25. studenata

PROJEKAT UČENIK – GRADONAČELNIK

 • Traje od 2009.godine , učestvuju najbolji učenici IX razreda osnovnih škola sa područja grada Goražda
 • Kroz realizaciju projekta  koji se vrši afirmacija  potencijalnih budućih mladih leadera

VIJEĆE MLADIH OPĆINE GORAŽDE

 • Vijeće mladih općine Goražde je formirano 26.05.2011. godine  skladu sa Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine (Članovi 37, 38, 39)
 • Osnivači 8 omladinskih udruženja sa područja općine Goražde
 • Predsjednik Vijeća mladih Fehim Pleh

ORGANIZACIJE SA KOJIMA SARAĐUJEMO U DOMENU OMLADINSKE POLITIKE

 • Učešće u projektu INFOHAUS  VOLONTIRAJ – KREDITIRAJ
 • Sportske igre mladih
 • KIDS Festival
 • Fondacija Mozaik
 • Institut za razvoj mladih KULT
 • OIA

OMLADINSKA BANKA GORAŽDE

 • Osnovana u novembru mjesecu 2012. godine nakon potpisanog Memoranduma o razumijevanju između Fondacije Mozaik i Općine Goražde i uspješno se realizira već sedmu godinu
 • Omladinska banaka u BiH je najpriznatiji  omladinskog fonda u regiji, koji mobilizira mlade ljude, daje im mogućnost da sprovedu akcije u zajednici i volonterskim radom naprave konkretne pozitivne pomake

SARADNJA SA  BRATSKIM GRADOVIMA I OPŠTINAMA U DOMENU OMLADINSKE POLITIKE

 • Mettman razmjena mladih
 • Odlazak 22 mladih na  edukaciju turskog jezika  Sahinbay Gaziantep 2015.godine
 • Istanbul i Ankara  (kulturno-umjetnički program mladih)

SARADNJA GRADSKE UPRAVE  SA OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

 • Nadležnosti Grada kao jedinice lokalne samouprave u sektoru obrazovanja se uglavnom odnose na razvoj, upravljanje i finansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja
 • Prijemi za učenike
 • Pomoć za odlazak na ekskurziju
 • Finasijska pomoć za obilježavanja Dana škole

ZAKONSKA REGULATIVA

 • Evropska povelja u učešću mladih na lokalnom i   regionalnom nivou
 • Bijela  knjiga  Evropske komisije
 • Zakon  o mladima FBiH
 • 11. indikatora omladinske politike