MLADI I GRAD GORAŽDE

Definicija mladih: Prema Vijeću Evrope, osoba se smatra mladom do 30. godine. Zakon o mladima Federacije BiH definira mlade kao osobe starosne dobi od 15 do 30 godina.

Pojam mladih ljudi u različitim zemljama ima različito određenje i značenje u zavisnosti od činioca kao što su: vrijednosno-kulturna opredjeljenja, socio-ekonomski uslovi života, obrazovne karakteristike, politička oprijedjeljenja i sl.

Pravna legislativa sa nivoa BiH u domenu omladinske politike je harmonizirana sa nadnacionalnim legislativama institucija EU i Vijeća Evrope.

SPISAK OMLADINSKIH UDRUŽENJA UPISANIH U SPISAK OMLADINSKIH UDRUŽENJA

 GRADA GORAŽDA

NAZIV UDRUŽENJA SJEDIŠTE KONTAKT
Udruženje „Vijeće mladih Grada Goražda“ Zaima Imamovića 2 e-mail:  vijecemladihgorazda@gmail.com 
tel:  061 263 338
Kulturno udruženje mladih BPK Goražde Zaima Imamovića 2 e-mail:  kum.bpk@gmail.com
tel:  060 3118 828
Udruženje mladih “Vijeće za inicijativu  i razvoj” Goražde -Vitkovići Prva drinska brigade bb, Vitkovići e-mail:  um.vir@hotmail.com
tel:  062 113 318
Volonterski  servis mladih Muhidina Mašića Munje 69 e-mail:  dculov7@gmail.com
tel: 062 856496

Udruženje “Forum za inovacije mladih”           Rade Jovanovića 43

e-mail:  arman.gz89@gmail.com

Youth Innovation Forum

tel: 060 347 0920

KOMISIJA ZA PITANJA MLADIH

Gradsko  vijeće Goražde je formiralo Komisiju za pitanja mladih kao stalno radno tijelo i istu čini 5 članova.  Članovi Komisije su Vijećnici i predstavnici stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću.

TRANSFER ZA UDRUŽENJA MLADIH

Transfer za udruženja  mladih putem kojeg se daje podrška omladinskim organizacijama, neformalnim grupa mladih i pojedincima koji konkretno rade na uključivanju zajednice u rješavanju problema mladih kroz različite programe posvećene mladima i finanasiranje projekta iz Strategije za mlade.Grada Goražda.

STRATEGIJA ZA MLADE GRADA GORAŽDE ZA PERIOD 2024. DO 2028.

Strategija za mlade Grada Goražde za period 2024. do 2028. godine glavni je iskaz društveno-političke vizije razvoja statusa mladih u Gradu Goražde. Strategijom se utvrđeni strateški i prioritetni ciljevi kao i mjere, čiji je zadatak doprinijeti izgradnji obrazovnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih uslova neophodnih za unaprijeđenje položaja mladih u Gradu Goražde, ali i Bosansko-podrinjskom kantonu u cjelini.

21.MART – DAN MLADIH GRADA GORAŽDE

Na prijedlog Načelnika  Općinsko vijeće proglasilo je 21. mart Danom mladih  našeg Grada, ovaj značajan datum obilježava se od 2011. godine.

Ovaj značajni datum  se kontinuirano obilježava svake godine prigodnim programskim sadržajima, čime je posebna pažnja posvećena mladima želeći time ukazati na njihovu važnost  u društvenoj zajednici.

STIPENDIRANJE MLADIH

Grad Goražde kroz institucionalno uređen sistem stipendiranja na godišnjoj osnovi podržava studente a posebno one koji su u procesu sticanja diploma za deficitarna zanimanja. 

VIJEĆE MLADIH GRADA GORAŽDE

Vijeće mladih označava krovno udruženje mladih, zasnovano na dobrovoljnom članstvu omladinskih udruženja, a koje predstavlja interese mladih i omladinskih udruženja, a koje se osniva, registruje, djeluje i prestaje postojati u skladu Zakonom o udruženjima i fondacijama (“Službene novine FBiH”, br. 45/02).

U sastav Vijeća mladih grada Goražda  ulaze tri udruženja: Kulturno udruženje mladih „KUM“ BPK Goražde, Udruženje mladih „Vijeće za inicijtivu i razvoj „VIR“, Udruženje „Volonterski servis mladih“.

ORGANIZACIJE SA KOJIMA SARAĐUJEMO U DOMENU OMLADINSKE POLITIKE

 • Učešće u projektu INFOHAUS  VOLONTIRAJ – KREDITIRAJ
 • Sportske igre mladih
 • Futurea Festival
 • Fondacija Mozaik
 • Institut za razvoj mladih KULT
 • OIA
 • UNDP

OMLADINSKA BANKA GORAŽDE

 • Osnovana u novembru mjesecu 2012. godine nakon potpisanog Memoranduma o razumijevanju između Fondacije Mozaik i Grada Goražde uspješno se realizira.
 • Omladinska banaka u BiH je najpriznatiji  omladinskog fond u regiji, koji mobilizira mlade ljude, daje im mogućnost da sprovedu akcije u zajednici i volonterskim radom naprave konkretne pozitivne pomake.

SARADNJA GRADSKE UPRAVE  SA OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

 • Nadležnosti Grada kao jedinice lokalne samouprave u sektoru obrazovanja se uglavnom odnose na razvoj, upravljanje i finansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja
 • Prijemi za učenike
 • Pomoć za odlazak na ekskurziju
 • Finasijska pomoć za obilježavanja Dana škole

ZAKONSKA REGULATIVA

 • Evropska povelja u učešću mladih na lokalnom i   regionalnom nivou
 • Bijela  knjiga  Evropske komisije
 • Zakon  o mladima FBiH
 • indikatora omladinske politike
 • Rezolucije o mladima u BiH ( „Službeni glasnik“, broj 12/03)
 • Zakon o principima lokalne samouprave