SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU

 • O SLUŽBI
 • OBAVJEŠTENJA
 • E-OBRASCI
 POMOĆNIK GRADONAČELNIKA
Telefon:
Mail:

NADLEŽNOSTI:

 • provodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa iz nadležnosti službe;
 • vrši izradu podzakonskih i općih akata iz nadležnosti službe;
 • vrši sistematičan pregled i procjenu upravljanja rizikom;
 • vrši interne kontrole u gradskim službama i javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Goražde a koje su na trezoru;
 • vrši procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema finsnsijskog upravljanja i kontrole u smislu:
 • vrši identifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom od strane Gradonačelnika;
 • vrši procjenu ispunjavanje zadataka i postignutih definiranih ciljeva i programa;
 • vrši procjenu ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa;
 • procjenjuje usklađenost sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama;
 • vrši čuvanje sredstava od gubitaka, kao rezultata svih vidova nepravilnosti;
 • vrši procjenu integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući i procese internog i eksternog izvještavanja;
 • vrši pripremu strateškog, godišnjeg i pojedinačnog plana interne revizije;
 • vrši testiranje, ispitivanje i ocjenu podataka i informacija;
 • vrši praćenje realizacije preporuka interne revizije od strane rukovodioca budžetskog korisnika;
 • -vrši poslove konsultantske prirode iz domena interne revizije, koji nisu obuhvaćeni godišnjim planom interne revizije („Ad hock revizije“po ovlaštenju Gradonačelnika);
 • priprema izvještaje i informacije iz oblasti interne revizije za potrebe Gradonačelnika;
 • vodi propisane evidencije iz nadležnosti službe;
 • ostvaruje saradnju sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH;
 • učestvuje u izradi budžeta iz nadležnosti službe i
 • vrši i druge poslove koji su joj preneseni u nadležnost od viših nivoa vlasti i po nalogu Gradonačelnika.
NEMA AKTUELNIH OBAVJEŠTENJA

NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
[su_table responsive=”yes”]
[/su_table]