OBRAZOVANJE I GRAD GORAŽDE

Obrazovanje kao pojam predstavlja organizovani pedagoški proces sticanja znanja i razvijanja spoznaje i kao takvo ima značajnu funkciju u svakom društvu. Kroz obrazovni sistem razvijaju se i osjećanja za vlastitu kulturu, poštivanje principa i solidarnost.

Obrazovni sistem u BiH je u velikoj mjeri složen i decentralizovan jer obrazovanje nije u isključivoj nadležnosti države. Naime, oblast obrazovanja uređena je i na entitetskom nivou odnosno kantonalnom, te na nivou jedinica lokalne samouprave. U Gradu Goraždu kao jedinici lokalne samouprave obrazovni sistem je organizovan u četiri osnovna nivoa:

 • Predškolski odgoj i obrazovanje
 • Osnovno obrazovanje
 • Srednje obrazovanje
 • Visoko obrazovanje

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Predškolski odgoj i obrazovanje je sastavni dio odgojno – obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini i kao takav je prvi, specifičan stepen odgojno – obrazovnog sistema koji se bavi odgojem djece predškolske dobi uzrasta od 6 mjeseci do polaska u školu. On je zasnovan na humanističkom principu odgoja i obrazovanja uz obavezno uvažavanje stepena razvoja svakog djeteta, te njegovih pojedinačnih potreba.

NADLEŽNOST GRADA GORAŽDA

Oblast predškolskog odgoja i obrazovanja kroz samoupravni djelokrug Grada Goražda ogleda se kroz:

 • Utvrđivanje politika predškolskog odgoja i obrazovanja
 • Unapređenje mreže ustanova, te upravljanje i finansiranje javnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja
 • JU za predškolski odgoj i obrazovanje – Odlukom Općinskog Vijeća Goražde broj: 01-023-37/97 od 01.09.1997. godine osnivač ove Javne ustanove  postala je Općina Goražde
 • Godine 2019. Odlukom Gradskog vijeća Grada Goražda broj: 01-02-2-5701 od 17.12.2019. godine data je prethodna saglasnost na potpisivanje Ugovora između JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde i SOS Dječija sela BiH radi proširenja smještajnih kapaciteta čime je tadašnji vrtić SOS Kinderdorf International preuzela ova ustanova u svoju nadležnost, odnosno nadležnost Grada Goražda
 • U okviru JU za predškolski odgoj i obrazovanje egzistiraju 2 vrtića: vrtić „Sunce“ i vrtić „Zvjezdice“

OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE – NADLEŽNOST GRADA GORAŽDA

 • Osnivanje, upravljanje, unapređenje i finansiranje ustanova osnovnog odgoja i obrazovanja
 • Finansijska potpora za obilježavanje Dana škole za osnovne i srednje škole sa područja Grada Goražda
 • Finansijska pomoć za odlaske na ekskurziju
 • Finansijska pomoć za učenike
 • Prijemi za učenike

VISOKO OBRAZOVANJE – NADLEŽNOST GRADA GORAŽDA

 • Odlukom o stipendiranju studenata Općine Goražde („Službene novine BPK Goražde“ broj: 2/02 i 1/03) se vrši stipendiranje redovnih studenata za deficitarna zanimanja sa područja Grada Goražda
 • Stipendiranje se vrši na osnovu raspisanog Javnog konkursa u skladu sa uslovima, mjerilima i kriterijima za odobravanje studentskih stipendija
 • U Gradskom budžetu svake godine na ekonomskom kodu Isplata stipendija se planiraju sredstva za stipendiranje studenata sa područja Grada Goražda
 • Finansijska potpora Grada Goražda Fondaciji Hastor za nadarene učenike i studente
 • Finansijska pomoć za studente
 • Prijemi za studente

ZAKONI I PROPISI

Kada je riječ o zakonskom okviru koja uređuje ovu oblast ona je zbog svoje fragmentiranosti na više nivoa utemeljna na različitim zakonima i propisima po kojima djeluje. Najvažniji zakoni i propisi koji uređuju ovu oblast su:

 • Okvirni zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH („ Službeni glasnik BiH“ broj: 88/07)
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine BPK Goražde“, broj: 15/09, 7/14)
 • Pedagoški standardi i normativi za predškolski odgoj i obrazovanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine BPK Goražde br: 9/10)
 • Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 18/03)
 • Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju BPK Goražde („Službene novine BPK Goražde“ broj: 5/16)
 • Pedagoški standardi i normativi za osnovni odgoj i obrazovanje BPK Goražde („Službene novine BPK Goražde“ broj: 13/16)
 • Statut Grada Goražda („Službene novine Grada Goražda“ broj: 5/18)
 • Odluka o stipendiranju studenata Općine Goražde („Službene novine BPK Goražde“ broj: 2/02 i 1/03)
 • Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu novčanih sredstava o kojima odlučuje načelnik Općine (“Službene novine BPK Goražde” broj: 17/04)