SLUŽBA ZA INVESTICIJE, LOKALNI EKENOMSKI RAZVOJ I UPRAVLJANJE IMOVINOM

 • O SLUŽBI
 • OBAVJEŠTENJA
 • E-OBRASCI
BERIN KULELIJA – POMOĆNIK GRADONAČELNIKA
Telefon:  038-241-450
Mail:  berin.kulelija@gorazde.ba

NADLEŽNOSTI:

 • provodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • vrši izradu podzakonskih i općih akata iz nadležnosti službe;
 • rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti službe;
 • priprema analize, informacije i izvještaje iz nadležnosti službe;
 • priprema Strategiju razvoja Grada;
 • vrši izradu projektnih aplikacija;
 • učestvuje u izradi budžeta iz nadežnosti službe;
 • saradnja sa privrednim sektorom;
 • predlaže mjere za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, privlačenje investicija i promovisanje mjera podrške;
 • preduzimanje mjera iz nadležnosti Grada u vezi sa razvojem industrijskih i poslovnih zona;
 • vođenje službene evidencije i baza podataka iz nadležnosti službe;
 • priprema akata koje usvaja Gradsko vijeće iz nadležnosti službe;
 • priprema program rada službe;
 • učestvuje u radu komisija koje imenuje Gradonačelnik i Gradsko vijeće;
 • priprema plan javnih nabavki Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Goražda u saradnji sa gradskim službama, te prati i provodi njegovu realizaciju;
 • učestvuje u provođenju postupaka predviđenih Zakona o javnim nabavkama (ZJN) za potrebe Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Goražda;
 • vrši izradu tenderske dokumentacije;
 • priprema odgovore po žalbi izjavljenim po osnovu ZJN;
 • vrši procjenu tržišta za provođenje javnih nabavki;
 • prati i provodi propise iz područja javnih nabavki;
 • priprema nacrte i prijedloge okvirnih sporazuma i ugovora i
 • obavlja i druge poslove koji su preneseni u nadležnost, propisima viših nivoa vlasti i po nalogu Gradonačelnika.
NEMA AKTUELNIH OBAVJEŠTENJA

NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
[su_table responsive=”yes”]
[/su_table]