ZDRAVSTVENI SAVJET GRADA GORAŽDA

 • O SAVJETU 
 • ČLANOVI 
 • DOKUMENTI 
 • UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA

Zdravstveni savjet Grada Goražda imenovan je u cilju ostvarivanja i unapređivanja prava pacijenata.

Zdravstveni savjet obavlja sljedeće poslove:

 • predlaže i evoluira sprovođenje zdravstvene zaštite na području Grada Goražda,
 • daje mišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite na području Grada Goražda, te predlaže mjere za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite na pordučju Grada Goražda,
 • prati primjenu propisa na području Grada Goražda koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,
 • organizuje obrazovne kurseve za građanstvo iz poznavanja materije o pravima pacijenata i postojeće legislative,
 • daje preporuke za organizovanje kurseva u zdravstvenim ustanovama radi upoznavanja rukovodstva i zdravstvenih radnika s konceptom prava pacijenata, legislativom i odgovarajućim nužnim promjenama u zdravstvenim institucijama,
 • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Grada Goražda,
 • obavještava Zdravstveni savjet u Kantonalnim ministarstvu o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
 • Zdravstveni savjet donosi Poslovnik o svom radu kojim bliže uređuje organizaciju i način rada,
 • podnosi Gradskom vijeću godišnji izvještaj o svom radu,
 • obavlja druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i Poslovnikom o radu Zdravstvenog savjeta.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Zdravstvenog savjeta obavljati će nadležna Gradska služba – Služba za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove.

Sjednice Savjeta održavaju se u administrativnom sjedištu Grada Goražda po ukazanoj potrebi , a najmalje jednom mjesečno.

Na osnovu člana 65. i 66. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (˝Službene novine Federacije BIH˝, broj 40/10), člana 14. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (˝Službene novine Federacije BIH˝broj 46/10 i broj 75/13´, člana 28. Statuta Grada Goražda (˝Službene novine Grada Goražda broj: 05/18), člana 4. i 5. Odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta Grada Goražda ( ˝Službene novine Grada Goražda˝broj 01/19 i 2/20), i Rješenja o imenovanju Zdravstvenog savjeta Grada Goražda broj: 02-04-2-3150/20 od 20.08.2020.godine, Gradonačelnik Grada Goražda nakon provedene procedure Javnog poziva, imenuje članove Zdravstvenog savjeta Grada Goražda.

Članovi Zdravstvenog savjeta Grada Goražda su:

 • Doc. dr. sci Sanid Zirak – Predstavnik Gradskog organa uprave, Predsjednik savjeta
  Kontakt e-mail: sanid.zirak@gorazde.ba • Nedim Čengić dipl.san.ing. – Predstavnik komora iz oblasti zdravstva, Član
  Kontakt e-mail: cenga150@yahoo.com

 • Mersiha Pecikoza – Predstavnik stručnih udruženja i nevladinog sektora, Član
  Kontakt e-mail: mersiha.nogo@gmail.com


 • Prim. dr. spec. Baškim Bajrami – Predstavnik zdravstvenih radnika iz zdravstvenih ustanova na području Grada Goražda, Član
  Kontakt e-mail: lab.dr.baskim@gmail.com

 • Dr. sci .prim. dr. spec.  Emsudina Deljo – Predstavnik zdravstvenih radnika privatnih praksi, Član
  Kontakt e-mail: Emsudina.deljo@hotmail.com

 • Suljo Bekan – Predstavnik penzionera, Član
  Kontakt e-mail: bekan@gmail.com

Članovi Zdravstvenog savjeta imenuju se na period od četiri godine, uz mogućnost reizbora.

Zdravstvenom savjetu Grada Goražda možete se obratiti putem elektronske pošte na navedene E-mail kontakte članova Savjeta ( uz naznaku: za Zdravstveni savjet Grada Goražda).

Pravo na prigovor je jedno od prava pacijenata propisano Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine FBiH“ broj: 40/10).

Pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, odnosno postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove, može podnijeti prigovor direktoru zdravstvene ustanove odnosno nosiocu odobrenja za privatnu praksu.  

Prigovor se podnosi neposredno ili pisanim putem.

O podnijetom prigovoru pacijenta direktor bez odlaganja pribavlja izjašnjenje komisije za prigovore pacijenta zdravstvene ustanove, koja utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice iznijete u prigovoru, i to najkasnije u roku od tri dana od dana podnijetog prigovora.

Svoje izjašnjenje komisija dostavlja bez odlaganja direktoru zdravstvene ustanove.

Direktor zdravstvene ustanove, odnosno nosilac odobrenja za privatnu praksu, najkasnije u roku sedam dana od dana podnošenja prigovora, donosi odluku.

Pacijent koji nije zadovoljan odlukom direktora zdravstvene ustanove, odnosno nosioca odobrenja za privatnu praksu, ima pravo zaštitu svojih prava zatražiti kod nadležnog ministra zdravstva, u roku od 15 dana od dana prijema odluke.