SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA

 • O SLUŽBI
 • OBAVJEŠTENJA
 • E – OBRASCI
NEZIM RAMIĆ – POMOĆNIK GRADONAČELNIKA
Telefon: +387 38 223 927
Mail: nezim.ramic@gorazde.ba
NADLEŽNOSTI:

 • Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • Vrši izradu nacrta podzakonskih akata iz nadležnosti Službe;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • Prati i utvrđuje promjene na zemljištu i vrši geodetsko snimanje nastalih promjena na zemljištu;
 • Izrađuje elaborate geodetskog snimanja i vrši provođenje utvrđenih promjena na zemljištu na analognim i digitalnim geodetskim planovima i u katastarskom operatu, u potpunom postupku;
 • Vrši provođenje promjena u katastarskom operatu u skraćenom postupku, na osnovu pravomoćnih odluka i rješenja sudova i drugih nadležnih organa te ugovora o prenosu prava na nekretninama;
 • Vrši otklanjanje grešaka i drugih nedostataka u snimanju detalja, kartiranju, računanju površina i upisu podataka u katastarskom operatu premjera i katastra nekretnina/zemljišta;
 • Donosi prvostepena rješenja o provedenim promjenama u katastarskom operatu nakon kompjuterske obrade podataka,
 • Vrši ustrojavanje i održavanje Katastarskog informacionog sistema, baze podataka katastra nekretnina i GIS-a katastarskih podataka u digitalnom obliku;
 • Stara se o geodetsko-katastarskoj dokumentaciji od trajne vrijednosti i vrši digitalizaciju katastarske arhivske građe, geodetskih elaborata i druge dokumentacije od trajne vrijednosti, koja je u službenoj upotrebi, nakon njenog arhiviranja;
 • Vodi evidenciju promjena i izradu spiska provedenih promjena u katastarskom operatu, spiskova parcela, sumarnika posjedovnih listova i drugih statističkih izvještaja na osnovu evidencije premjera i katastra zemljišta i DGP-a;
 • Vrši obračun katastarskog prihoda od zemljišta i izradu spiska posjednika zemljišta sa utvrđenim katastarskim prihodom;
 • Vrši nadzor kod premjeravanja zemljišta i izvođenju drugih geodetskih radova koje izvode treća lica, a koja se odnose na provođenje promjena na geodetskim planovima i u katastarskom operatu;
 • Vrši izradu i izdavanje prepisa posjedovnih listova, fotokopija geodetskih planova, katastarskih uvjerenja i izvoda iz elaborata izrade premjera, katastarskog operata i zbirke isprava provedenih promjena po zahtijevu stranaka o kojima se vodi službena evidencija;
 • Vodi interni protokol predmeta, evidenciju i arhiviranje upravnih i drugih katastarskih predmeta u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju;
 • Vodi internu evidenciju o naplaćenim naknadama za korištenje podataka i vršenje usluga iz ove oblasti;
 • U saradnji sa drugim nadležnim organima i preduzećima vrši poslove izrade i uspostave katastra komunalnih uređaja iz nadležnosti Općine;
 • Vodi evidenciju prijava o promjenama na komunalnim uređajima i vodi evidenciju snimanja komunalnih uređaja i stara se o njihovom arhiviranju;
 • Vrši geodetsko snimanje komunalnih uređaja na terenu i izradu elaborata snimanja komunalnih instalacija;
 • Vrši održavanje katastra komunalnih uređaja i provođenje promjena na analognim i digitalnim geodetskim planovima i drugim evidencijama katastra komunalnih uređaja;
 • Vrši održavanje baze podataka Digitalnog katastra komunalnih uređaja na računarskoj opremi;
 • Izrađuje i izdaje uvjerenja, izvode i drugu dokumentaciju na osnovu evidencije zbirnog katastra komunalnih uređaja;
 • Vrši nadzor kod izvođenja geodetskih radova koje izvode treća lica, a koji se odnose na provođenje promjena u zbirnom katastru komunalnih uređaja i vrši pregled i ovjeru njihovih elaborata snimanja;
 • Vrši održavanje i obnavljanje biljega stalnih geodetskih tačaka;
 • Vrši stabilizovanje biljega na terenu, obavlja geodetska mjerenja i izrađuje geodetski elaborat poligonske mreže;
 • Vrši izdavanje podataka o geodetskoj osnovi po zahtjevu stranaka;
 • Vrši nadzor i ovjerava elaborate poligonske mreže koje izvode treća lica;
 • Kad obezbijedi ažurno izvršavanje poslova i zadataka na održavanju premjera i katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja, vrši geodetska premjeravanja zemljišta i objekata za posebne potrebe, u skladu sa propisima iz ove oblasti (iskolčenja objekata, izrada detaljnih situacionih planova i dr.);
 • Provodi postupak i izrađuje nacrt odluka i rješenja o utvrđivanju općig interesa za izgradnju objekata u skladu sa propisima vezanim za eksproprijaciju nekretnina;
 • Vodi cjelokupni upravni postupak i donosi rješenja iz imovinskopravne oblasti vezanih za prenos prava u skladu sa propisima o eksproprijaciji nekretnina;
 • Vodi postupak i donosi nacrt odluka iz imovinskopravne oblasti vezanih za promet nekretnina u vlasništvu Grada;
 • Vrši izradu nacrta konkursa za dodjelu na korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta;
 • Vrši izradu nacrta Odluka za prodaju neposrednom pogodbom ili na osnovu Javnog konkursa neizgrađenog građevinskog zemljišta;
 • Prati naplatu naknade za dodjelu građevinskog zemljišta, kao i naplatu rente;
 • Rješava sve imovinsko-pravne odnose vezane za građevinsko zemljište,
 • Vodi evidenciju nekretnina u vlasništvu Grada Goražde i vodi postupak prenošenja i sticanja u vlasništvo nekretnine od strane Grada Goražde.
 • Izdaje uvjerenja i druge akte o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju;
 • Neposredno sarađuje sa drugim službama za upravu
Trenutno nema obavještenja!
NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
[su_table responsive=”yes”]
1. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
2. ZAHTJEV ZA DOKOMPLETIRANJE ZEMLJIŠTA
3. UTVRĐIVANJE ZEMLJIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA
4. ZAHTJEV ZA PROMJENU UPISA PODATAKA U KATASTARSKOM OPERATU SA SASTAVLJANJEM PRIJAVNOG LISTA I BEZ UVIĐAJA LICA MJESTA
5. ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE PROMJENA U KATASTARSKOM OPERATU RADI CIJEPANJA ZEMLJIŠNIH PARCELA  SA UVIĐAJEM LICA MJESTA,  PREMJERAVANJEM, IZRADOM PRIJAVNOG LISTA I SKICE SNIMANJA
6. ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE PROMJENA U KATASTARSKOM OPERATU RADI USLOVNOG CIJEPANJA ZEMLJIŠNIH PARCELA, SA UVIĐAJEM LICA MJESTA, PREMJERAVANJEM, IZRADOM PRIJAVNOG LISTA I SKICE SNIMANJA
7. ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE PROMJENA U KATASTARSKOM OPERATU RADI CIJEPANJA ZEMLJIŠNIH PARCELA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU SA UVIĐAJEM, PREMJERAVANJEM, IZRADOM PRIJAVNOG LISTA I SKICE SNIMANJA
8. ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE PROMJENA U KATASTARSKOM OPERATU RADI UKNJIŽBE I UPLANJENJA NOVOIZGRAĐENIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA ZA INDIVIDUALNO STANOVANJE, SA UVIDJAJEM LICA MJESTA, SA PREMJERAVANJEM, IZRADOM PRIJAVNOG LISTA I SKICE SNIMANJA
9. ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE PROMJENA U KATASTARSKOM OPERATU RADI UKNJIŽBE I UPLANJENJA NOVOIZGRAĐENIH POSLOVNIH OBJEKATA I OBJEKATA ZA KOLEKTIVNO STANOVANJE, SA UVIDJAJEM LICA MJESTA, SA PREMJERAVANJEM, IZRADOM PRIJAVNOG LISTA I SKICE SNIMANJA
10. ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE PROMJENA U KATASTARSKOM OPERATU RADI ISKNJIŽBE I ISPLANJENJA PORUŠENIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, SA UVIDJAJEM LICA MJESTA, BEZ PREMJERAVANJA, SA IZRADOM PRIJAVNOG LISTA I SKICE SNIMANJA
11. ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE PROMJENA U KATASTARSKOM OPERATU RADI PROMJENE KULTURE ZEMLJIŠNE PARCELE, SA UVIĐAJEM LICA MJESTA, BEZ PREMJERAVANJA I SA SASTAVLJANJEM PRIJAVNOG LISTA
12. ZAHTJEV ZA GEODETSKO SNIMANJE KOMUNALNIH UREĐAJA NA TERENU SA IZRADOM, PREGLEDOM I OVJEROM ELABORATA GEODETSKOG SNIMANJA
13. ZAHTJEV ZA GEODETSKO SNIMANJE KOMUNALNIH UREĐAJA NA TERENU SA IZRADOM, PREGLEDOM I OVJEROM ELABORATA GEODETSKOG SNIMANJA
14. ZAHTJEV ZA PROVOĐENJE PROMJENA U ZBIRNOJ EVIDENCIJI  KATASTRA KOMUNALNIH UREĐAJA NA OSNOVU DOSTAVLJENOG ELABORATA SNIMANJA KOMUNALNIH UREĐAJA
15. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PREPISA ILI IZVODA IZ POSJEDOVNOG LISTA NA OSNOVU KATASTARSKOG OPERATA, ODNOSNO BPKN-a
16. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O ZEMLJIŠNOM POSJEDU U SKRAĆENOM POSTUPKU NA OSNOVU KATASTARSKOG OPERATA
17. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O ZEMLJIŠNOM POSJEDU U POTPUNOM POSTUPKU NA OSNOVU KATASTARSKOG OPERATA
18. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE KOPIJA DETALJA SA KATASTARSKOG PLANA NA OSNOVU KATASTARSKOG OPERATA i BPKN-a
19. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE KOPIJA LISTOVA GEODETSKIH PLANOVA U ANALOGNOM OBLIKU
20. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE KOPIJA GEODETSKIH PLANOVA U DIGITALNOM OBLIKU
21. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PODATAKA O GEODETSKOJ MREŽI
22. ZAHTJEV ZA OTKRIVANJE KOMUNALNIH UREĐAJA NA TERENU NA OSNOVU ELABORATA SNIMANJA KOMUNALNIH UREĐAJA I ZBIRNE EVIDENCIJE KATASTRA KOMUNALNIH UREĐAJA
23. PRIJAVA IZVOĐENJA GEODETSKIH RADOVA U SVRHU NADZORA NAD GEODETSKIM SNIMANJEM KOMUNALNIH UREĐAJA I GEODETSKE OSNOVE SA PREGLEDOM I OVJEROM ELABORATA
24. ZAHTJEV ZA IDENTIFIKACIJU NEKRETNINA NA TERENU SA OBILJEŽAVANJEM GRANICA PARCELA, BEZ SASTAVLJANJA PRIJAVNOG LISTA
25. UTVRĐIVANJE ZEMLJIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKTA
26. PRIJEDLOG ZA UTVRĐIVANJE JAVNOG INTERESA ZA POTPUNU – NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEKRETNINA RADI IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE
27. PRIJEDLOG ZA POTPUNU – NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEKRETNINA RADI IZGRADNJE ILI REKONSTRUKCIJE
[/su_table]