SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

 • O SLUŽBI
 • OBAVJEŠTENJA
 • E – OBRASCI
 • ŠALTER SALA (CSC) 
SAMIRA DRAKOVAC – POMOĆNICA GRADONAČELNIKA
Telefon: +387 38 220 186
Mail: samira.drakovac@gorazde.ba
NADLEŽNOSTI:

 • Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • Vrši izradu nacrta podzakonskih akata iz nadležnosti Službe;
 • Provodi utvrđenu politiku iz oblasti opće uprave u skladu sa zakonskim propisima, odlukama Gradskog vijeća i zaključcima Gradonačelnika;
 • Rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere u okviru prava i dužnosti Grada, za koje nisu nadležne druge službe Gradske uprave;
 • Predlaže i sprovodi utvrđenu politiku i stvara uvjete za razvoj djelatnosti iz oblasti brige o djeci, predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnom obrazovanju, u skladu sa zakonom;
 • Vodi prvostepeni upravni postupak u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama i drugim propisima iz oblasti građanskih stanja;
 • Provodi postupak sklapanja braka u skladu sa Porodičnim zakonom;
 • Prati stanje i provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti  mladih;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u skladu sa strateškim dokumentima i Zakonom o udruženjima i fondacijama;
 • Vrši implementaciju Zakona o javnim ustanovama i preduzećima, kojima je Grad Goražde osnivač iz nadležnosti Službe;
 • Analizira stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine te predlaganje mjera prema nadležnim organima za ova pitanja;
 • Rješava u upravnim stvarima iz oblasti društvenih djelatnosti;
 • Osigurava primjenu i implementaciju ZOSPI-a;
 • Učestvuje u provođenju sportskih manifestacija i manfestacija kulturno-zabavnog karaktera povodom obilježavanja značajnih datuma i događaja prema utvrđenom Kalendaru;
 • Prati stanje i predlaže mjere na unapređenju politike finansiranja iz oblasti nauke, obrazovanja, kulture, sporta, vjerskih pitanja;
 • Predlaže mjere za unapređenje vjerskih sloboda i u tom cilju surađuje sa Komisijom za vjerska pitanja Gradskog vijeća Grada Goražde i vjerskim zajednicama;
 • Predlaže mjere za unapređenje blagovremenog, efikasnog i pravilnog informisanja građana i unapređenje slobode govora i štampe;
 • Vodi postupak i izrađuje nacrte rješenja o pravima i obavezama iz radnih odnosa;
 • Vrši sve personalne poslove za funkcionere, službenike i namještenike Gradskih službi;
 • Radi na izradi izvještaja, informacija i svih drugih stručnih materijala iz oblasti personalnih poslova;
 • Izrađuje programe za stručno usavršavanje službenika i namještenika;
 • Obavlja poslove na izdavanju radne knjižice prvi put i duplikata i vrši promjene podataka u njima;
 • Vrši pohranu radnih knjižica dostavljenih od strane preduzeća i drugih pravnih subjekata;
 • Vrši poslove planiranja, održavanja i nesmetanog funkcionisanja informacionog sistema Gradske uprave;
 • Vrši izradu i održavnje službene web stranice Gradske uprave;
 • Vrši poslove informisanja i stvaranja uvjeta za razvoj i slobodno djelovanje informativnih medija iz nadležnosti Grada;
 • Pomaže u vršenju kabinetskih, protokolarnih, operativno-tehničkih i drugih poslove za potrebe Gradonačelnika;
 • Sarađuje sa pravnim licima koja se bave poslovima izrade programskih paketa za gradske službe;
 • Obavlja poslove pisarnice i arhive;
 • Vrši ovjeru prepisa i rukopisa te legalizaciju potpisa;
 • Vrši poslove digitalizacije arhivske građe i stara se o njenom čuvanju;
 • Vrši poslove građanskih stanja u matičnom i mjesnim uredima;
 • Stara se o implementaciji Izbornog zakona BiH u koordinaciji sa CIK-om i GIK-om;
 • Vodi aktivnosti iz domena međunarodne saradnje – potpisivanja memoranduma, sporazuma i povelja o bratimljenju i sl. iz nadležnosti Grada;
 • Vrši saradnju sa međunarodnim organizacijama;
 • Stara se o blagovremenom izvršavanju aktivnosti iz domena zajedničkih poslova;
 • Vrši opsluživanje telefonske centrale;
 • Vrši dostavu pošte adresarima;
 • Stara se o održavanju električne i vodovodne instalacije u zgradi;
 • Vrši tekuće opravke objekta, sredstava rada i uređaja;
 • Obezbjeđuje korištenje voznog parka Gradske uprave za potrebe gradonačelnika, gradskih službi i Vijeća i održava vozni park;
 • Osigurava održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama;
 • Vrši fizičko obezbjeđenje zgrade;
 • Obavlja poslove recepcije;
 • Vrši ugostiteljske usluge;
 • Obavlja i druge poslove i zadatke koji su joj dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Grada.
Trenutno nema obavještenja !
DRŽAVLJANSTVO: 

Za osobe za koje je izvršen upis u knjigu državljana u Gradskoj upravi Goražde uvjerenje o državljanstvu se izdaje na šalteru matičnog ureda u Šalter-Sali Gradske uprave , uz ličnu kartu ili valjanu punomoć za podizanje ličnih dokumenata.

Ukoliko upis u knjigu državljana nije izvršen, a osoba je rođena na području Grada Goražda i upisana u Matičnu knjigu rođenih bez konstatacije državljanstva, građanin je dužan izvršiti provjeru da li je upisan u Knjigu državljana Bosne i Hercegovine po mjestu prebivališta, po mjestu vađenja prve lične karte ili po mjestu rođenja oca.

Ukoliko upis ne postoji (nakon svih provjera) potrebno je izvršiti utvrđivanje državljanstva u Matičnu knjigu rođenih.

Utvrđivanje državljanstva je u nadležnosti Gradske službe za opću upravu Grada Goražda za matične knjige rođenih koje se nalaze na njenom području.

Za osobu koja nije rođena u Bosni i Hercegovini, a posjeduje prijavljeno prebivalište na dan 06.04.1992. godine u Bosni i Hercegovini nadležna je Gradska služba za opću upravu koja po provedenom upravnom postupku donosi rješenje o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih sa konstatacijom državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacija Bosne I Hercegovine.

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH DJETETA ROĐENOG U INOSTRANSTVU:

Potrebno je priložiti:

 • Internacionalni rodni list
 • Dokaz o posjedovanju bh. državljanstva roditelja djeteta ili jednog od njih po kome se vrši upis
 • Uvjerenje o prebivalištu roditelja iz policijske uprave (samo za državljane BiH)
 • Lične karte roditelja, ukoliko su državljani BiH (ovjerene kopije) Bosne i Hercegovine djeteta
 • Ovjerena kopija pasoša za stranog državljanina
PRIJAVA NOVOROĐENE DJECE:

Za djecu rođenu na području Goražda odnosno čija majka ima prijavljeno posljednje prebivalište u Gradu Goraždu potrebno je uz zahtjev priložiti:

 • Prijavu rođenja
 • Nalaz ljekara koji je izvršio porod ili utvrdio rođenje djeteta
 • Vjenčani list roditelja
 • Uvjerenje o državljanstvu roditelja
 • Na uvid lične karte prijavioca i bračnog druga ako su u braku
 • Uvjerenje o posljednjem prebivalištu majke djeteta
 • Uvjerenje o posljednjem prebivalištu oca  djeteta
UPIS U MATIČNU KNJIGU VJENČANIH BRAKA SKLOPLJENOG U INOSTRANSTVU:

 • Original ili ovjerena kopija izvoda iz MKV na internacionalnom obrascu (ako nije internacionalni obrazac uz izvod priložiti i prevod).
 • Dokaz o BiH državljanstvu barem za jednog od supružnika (po kome se vrši upis).
 • Uvjerenje o prebivalištu supružnika, samo za državljane BiH (iz Policijske uprave).
 • Ovjerene kopije ličnih karata supružnika, a ukoliko je jedan od njih stranac ovjerena kopija pasoša.
 • Ukoliko na inostranom izvodu iz MKV nema podataka o prezimenu supružnika koje su uzeli nakon sklapanja braka potrebno je priložiti ovjerene izjave bračnih partnera o prezimenu.
 • Ukoliko bračni partneri imaju različito prebivalište u BiH potrebno je dostaviti i ivjerenje da brak nije upisan po tom prebivalištu drugog bračnog partnera.
PRIJAVA DJECE ROĐENE VAN BRAKA:

 • Prijava rođenja ili nalaz ljekara koji je izvršio porod ili utvrdio rođenje djeteta ( ako je porod bio van zdravstvene ustanove)
 • Rodni list majke i oca (ne stariji od trideset dana)
 • Uvjerenje o državljanstvu majke i oca (ne stariji od trideset dana)
 • Prilikom prijave djeteta potrebno je prisustvo oba roditelja ( ukoliko se vrši priznanje očinstva)
 • Obavezna prisutnost oba roditelja
 • Uvjerenje o posljednjem prebivalištu majke djeteta

Napomena: Rok za prijavu rođenja djeteta je petnaest dana. Nakon isteka ovog roka prijava rođenja vrši se putem gradske službe za opću upravu koja nakon provedenog upravnog postupka donosi rješenje o naknadnom upisu u MKR.

PRIJAVA SMRTI:

 • Dvije originalne potvrde o smrti
 • Izvod iz MKR
 • Izvod iz MKV za osobe u braku
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Obrazac br. 15 – popunjen (zahtjev)
 • Podaci o naslijednicima za sastavljanje smrtovnice  po službenoj dužnosti
 • Uvjerenje o posljednjem prebivalištu umrlog lica

Napomena: Rok za prijavu smrti je trideset dana. Nakon isteka roka prijava smrti vrši se putem Gradske  službe za opću upravu koja donosi rješenje o upisu smrti u MKU.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH SMRTI KOJA SE DOGODILA U INOSTRANSTVU:

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • Internacionalni izvod iz matične knjige umrlih
 • Dokaz o BiH   državljanstvu umrle osobe
 • Uvjerenje o prebivalištu umrle osobe iz policijske uprave
 • Lična karta umrle osobe (ovjerena kopija)
ELEKTRONSKA PROVJERA PODATAKA:

Nadležnost za elektronsku provjeru ličnih podataka u matičnoj knjizi rođenih i matičnoj knjizi državljana lica koja su predala zahtjev za izdavanje biometriskih isprava (lična karta, pasoš) putem policijskih uprava je na matičnim uredima gdje se te knjige nalaze. Rok za provjeru je tri dana od dana predaje zahtjeva.

ISPRAVKE I DOPUNE U MATIČNIM KNJIGAMA:

Na osnovu Zakona o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH” broj 37/2012), rješenja o ispravkama i dopunama donosi Gradska služba za opću upravu Grada Goražda za matične knjige koje se vode na području Grada. Zahtjevi se predaju na protokolu Gradske uprave, a dostupni su i na zvaničnoj web stranici.

OVJERA I LEGALIZACIJA POTPISA:

 • Ovjera i legalizacija potpisa vrši se isključivo uz prisustvo osobe koja legalizuje potpis i ličnog identifikacionog dokumenta (lična karta, pasoš)
 • Ovjera fotokopije ili prepisa dokumenta vrši se isključivo uz priloženi original dokumenta
 • Za osobe koje ne mogu doći u zgradu Gradske uprave  radi ovjere i legalizacije potpisa potrebno je podnijeti zahtjev za izlazak na teren na šalteru protokola gradske uprave  uz priložen ljekarski nalaz ili drugi dokaz o nepokretnosti osobe.
PROTOKOL:

Prijem podnesaka se vrši na šalteru broj 1., u šalter Sali Gradske uprave  svakim radnim danom od 08,00 do 17,00 sati. Prilikom predaje podneska službenik je dužan stranki izdati potvrdu o prijemu sa datumom i potpisom službenika.

NAKNADA POSEBNIH TROŠKOVA PREMA ODLUCI U SLUŽBI ZA OPĆU UPRAVU:

Legalizacija potpisa po posebnom zahtjevu van zgrade Gradske uprave Goražde, a na području Grada Goražda i u redovno radno vrijeme ( od 08:00 do 16:00 sati )

 • do 10 ( deset) ovjera……………………….50,00 KM
 • od 10 do 100 ovjera………………………100, 00 KM
 • preko 100 ovjera……………………….… 150, 00 KM

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI