SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆU UPRAVU

 • O SLUŽBI
 • OBAVJEŠTENJA
 • E – OBRASCI
 • ŠALTER SALA (CSC) 
SAMIRA DRAKOVAC – POMOĆNICA GRADONAČELNIKA
Telefon: +387 38 220 186
Mail: samira.drakovac@gorazde.ba
NADLEŽNOSTI:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa iz nadležnosti službe;
 • provodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • vrši izradu podzakonskih, i općih akata iz nadležnosti službe;
 • predlaže i sprovodi utvrđenu politiku i predlaže mjere za razvoj djelatnosti iz oblasti brige o djeci, predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnom obrazovanju, u skladu sa zakonom;
 • provodi utvrđenu politiku u skladu sa strateškim dokumentima i Zakonom o udruženjima i fondacijama;
 • provodi propise o javnim ustanovama i preduzećima, kojima je Grad Goražde osnivač iz nadležnosti službe;
 • u skladu sa zakonom prati rad i realizaciju godišnjeg plana i programa ustanova predškolskog obrazovanja, analizira uspjeh učenika i predlaže mjere za unapređenje u oblasti odgoja, obrazovanja, kulture i sporta;
 • koordinira aktivnosti i saradnju između obrazovnih ustanova na području Grada;
 • sarađuje sa direktorima, pedagozima, školskim i nadzornim odborima, kulturnim sportskim organizacijama, te pedagoškim zavodima i resornim ministarstvima, po svim pitanjima iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta;
  Broj 15 – strana 315 27. decembar 2021.
 • u saradnji sa nadležnim Ministarstvom unutrašnjih poslova, koordinira aktivnosti na pripremi informacija o stanju javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine;
 • rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti službe;
 • koordinira aktivnosti u organizaciji sportskih manifestacija, manfestacija kulturno-zabavnog karaktera i obilježavanja značajnih datuma i događaja;
 • osigurava primjenu i implementaciju Zakona o slobodi pristupa informacijama;
 • vrši ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa;
 • obavlja arhivske poslove;
 • vrši poslove pisarnice (protokol, primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata, dostavljanje predmeta i akata u rad, otpremanje pošte, i drugo);
 • vrši matične poslove (vođenje matičnih knjiga i dr. srodne poslove) u matičnom uredu i mjesnim uredima Gradskog organa uprave;
 • provodi utvrđene politike iz oblasti opće uprave;
 • učestvuje u izradi budžeta iz nadežnosti službe;
 • obavlja opće i pravne poslove;
 • vrši pripremanje akata koje usvaja Gradsko vijeće iz nadležnosti službe;
 • prati stanje i provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje obaveza iz domena omladinske politike u skladu sa Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine;
 • radi na izradi strateških, planskih i programskih dokumenata iz oblasti lokalnih politika spram populacije mladih;
 • vodi prvostepeni upravni postupak u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama i drugim propisima iz oblasti građanskih stanja;
 • provodi postupak sklapanja braka u skladu sa Porodičnim zakonom;
 • pruža podršku u implementaciji Izbornog zakona BiH u koordinaciji sa CIK-om i GIK-om;
 • prati i vrši koordinaciju rada sa zdravstvenim ustanovama na području Grada u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima Federacije Bosne i Hercegovine i Bosansko podrinjskog kantona Goražde;
 • kroz uspostavu i djelovanje Zdravstvenog savjeta vrši savjetodavnu i koordinirajuću ulogu sa zdravstvenim ustanovama na području Grada;
 • učestvuje i komunicira sa vjerskim zajednicama prilikom organizacije aktivnosti i događaja religioznog karaktera;
 • predlaže mjere za unapređenje vjerskih sloboda i u tom cilju sarađuje sa Komisijom za vjerska pitanja Gradskog vijeća Grada Goražda i vjerskim zajednicama;
 • učestvuje u radu komisija koje imenuje Gradonačelnik i Gradsko vijeće i
 • obavlja i druge poslove koji su preneseni u nadležnost, propisima viših nivoa vlasti i po nalogu Gradonačelnika.
Trenutno nema obavještenja !
DRŽAVLJANSTVO: 

Za osobe za koje je izvršen upis u knjigu državljana u Gradskoj upravi Goražde uvjerenje o državljanstvu se izdaje na šalteru matičnog ureda u Šalter-Sali Gradske uprave , uz ličnu kartu ili valjanu punomoć za podizanje ličnih dokumenata.

Ukoliko upis u knjigu državljana nije izvršen, a osoba je rođena na području Grada Goražda i upisana u Matičnu knjigu rođenih bez konstatacije državljanstva, građanin je dužan izvršiti provjeru da li je upisan u Knjigu državljana Bosne i Hercegovine po mjestu prebivališta, po mjestu vađenja prve lične karte ili po mjestu rođenja oca.

Ukoliko upis ne postoji (nakon svih provjera) potrebno je izvršiti utvrđivanje državljanstva u Matičnu knjigu rođenih.

Utvrđivanje državljanstva je u nadležnosti Gradske službe za opću upravu Grada Goražda za matične knjige rođenih koje se nalaze na njenom području.

Za osobu koja nije rođena u Bosni i Hercegovini, a posjeduje prijavljeno prebivalište na dan 06.04.1992. godine u Bosni i Hercegovini nadležna je Gradska služba za opću upravu koja po provedenom upravnom postupku donosi rješenje o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih sa konstatacijom državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacija Bosne I Hercegovine.

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH DJETETA ROĐENOG U INOSTRANSTVU:

Potrebno je priložiti:

 • Internacionalni rodni list
 • Dokaz o posjedovanju bh. državljanstva roditelja djeteta ili jednog od njih po kome se vrši upis
 • Uvjerenje o prebivalištu roditelja iz policijske uprave (samo za državljane BiH)
 • Lične karte roditelja, ukoliko su državljani BiH (ovjerene kopije) Bosne i Hercegovine djeteta
 • Ovjerena kopija pasoša za stranog državljanina
PRIJAVA NOVOROĐENE DJECE:

Za djecu rođenu na području Goražda odnosno čija majka ima prijavljeno posljednje prebivalište u Gradu Goraždu potrebno je uz zahtjev priložiti:

 • Prijavu rođenja
 • Nalaz ljekara koji je izvršio porod ili utvrdio rođenje djeteta
 • Vjenčani list roditelja
 • Uvjerenje o državljanstvu roditelja
 • Na uvid lične karte prijavioca i bračnog druga ako su u braku
 • Uvjerenje o posljednjem prebivalištu majke djeteta
 • Uvjerenje o posljednjem prebivalištu oca  djeteta
UPIS U MATIČNU KNJIGU VJENČANIH BRAKA SKLOPLJENOG U INOSTRANSTVU:

 • Original ili ovjerena kopija izvoda iz MKV na internacionalnom obrascu (ako nije internacionalni obrazac uz izvod priložiti i prevod).
 • Dokaz o BiH državljanstvu barem za jednog od supružnika (po kome se vrši upis).
 • Uvjerenje o prebivalištu supružnika, samo za državljane BiH (iz Policijske uprave).
 • Ovjerene kopije ličnih karata supružnika, a ukoliko je jedan od njih stranac ovjerena kopija pasoša.
 • Ukoliko na inostranom izvodu iz MKV nema podataka o prezimenu supružnika koje su uzeli nakon sklapanja braka potrebno je priložiti ovjerene izjave bračnih partnera o prezimenu.
 • Ukoliko bračni partneri imaju različito prebivalište u BiH potrebno je dostaviti i ivjerenje da brak nije upisan po tom prebivalištu drugog bračnog partnera.
PRIJAVA DJECE ROĐENE VAN BRAKA:

 • Prijava rođenja ili nalaz ljekara koji je izvršio porod ili utvrdio rođenje djeteta ( ako je porod bio van zdravstvene ustanove)
 • Rodni list majke i oca (ne stariji od trideset dana)
 • Uvjerenje o državljanstvu majke i oca (ne stariji od trideset dana)
 • Prilikom prijave djeteta potrebno je prisustvo oba roditelja ( ukoliko se vrši priznanje očinstva)
 • Obavezna prisutnost oba roditelja
 • Uvjerenje o posljednjem prebivalištu majke djeteta

Napomena: Rok za prijavu rođenja djeteta je petnaest dana. Nakon isteka ovog roka prijava rođenja vrši se putem gradske službe za opću upravu koja nakon provedenog upravnog postupka donosi rješenje o naknadnom upisu u MKR.

PRIJAVA SMRTI:

 • Dvije originalne potvrde o smrti
 • Izvod iz MKR
 • Izvod iz MKV za osobe u braku
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Obrazac br. 15 – popunjen (zahtjev)
 • Podaci o naslijednicima za sastavljanje smrtovnice  po službenoj dužnosti
 • Uvjerenje o posljednjem prebivalištu umrlog lica

Napomena: Rok za prijavu smrti je trideset dana. Nakon isteka roka prijava smrti vrši se putem Gradske  službe za opću upravu koja donosi rješenje o upisu smrti u MKU.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH SMRTI KOJA SE DOGODILA U INOSTRANSTVU:

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • Internacionalni izvod iz matične knjige umrlih
 • Dokaz o BiH   državljanstvu umrle osobe
 • Uvjerenje o prebivalištu umrle osobe iz policijske uprave
 • Lična karta umrle osobe (ovjerena kopija)
ELEKTRONSKA PROVJERA PODATAKA:

Nadležnost za elektronsku provjeru ličnih podataka u matičnoj knjizi rođenih i matičnoj knjizi državljana lica koja su predala zahtjev za izdavanje biometriskih isprava (lična karta, pasoš) putem policijskih uprava je na matičnim uredima gdje se te knjige nalaze. Rok za provjeru je tri dana od dana predaje zahtjeva.

ISPRAVKE I DOPUNE U MATIČNIM KNJIGAMA:

Na osnovu Zakona o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH” broj 37/2012), rješenja o ispravkama i dopunama donosi Gradska služba za opću upravu Grada Goražda za matične knjige koje se vode na području Grada. Zahtjevi se predaju na protokolu Gradske uprave, a dostupni su i na zvaničnoj web stranici.

OVJERA I LEGALIZACIJA POTPISA:

 • Ovjera i legalizacija potpisa vrši se isključivo uz prisustvo osobe koja legalizuje potpis i ličnog identifikacionog dokumenta (lična karta, pasoš)
 • Ovjera fotokopije ili prepisa dokumenta vrši se isključivo uz priloženi original dokumenta
 • Za osobe koje ne mogu doći u zgradu Gradske uprave  radi ovjere i legalizacije potpisa potrebno je podnijeti zahtjev za izlazak na teren na šalteru protokola gradske uprave  uz priložen ljekarski nalaz ili drugi dokaz o nepokretnosti osobe.
PROTOKOL:

Prijem podnesaka se vrši na šalteru broj 1., u šalter Sali Gradske uprave  svakim radnim danom od 08,00 do 17,00 sati. Prilikom predaje podneska službenik je dužan stranki izdati potvrdu o prijemu sa datumom i potpisom službenika.

NAKNADA POSEBNIH TROŠKOVA PREMA ODLUCI U SLUŽBI ZA OPĆU UPRAVU:

Legalizacija potpisa po posebnom zahtjevu van zgrade Gradske uprave Goražde, a na području Grada Goražda i u redovno radno vrijeme ( od 08:00 do 16:00 sati )

 • do 10 ( deset) ovjera……………………….50,00 KM
 • od 10 do 100 ovjera………………………100, 00 KM
 • preko 100 ovjera……………………….… 150, 00 KM