NVO / UDRUŽENJA

Registrovana udruženja građana i fondacije ostvaruju materijalnu podršku isključivo putem projekata kojim se javljaju na raspisan Javni poziv Općine Goražde.  Učešće u pozivu za predaju prijedloga projekta je otvorena na jednakim osnovama za sva pravna lica naprofitnog karaktera registrovane na području Općine Goražde ,u skladu sa postojećim zakonskim propisima(udruženja ili fondacije). Odlukom o kriterijima,načinu i postupku dodjele finansijskih sredstava za nevladine/neprofitne organizacije Općinsko vijeće i Općina Goražde se opredjeljuju za jednu vrlo javnu i transparentnu proceduru dodjele finansijskih sredstava što predstavlja jasan iskorak ove lokalne zajednice i nevladinog civilnog sektora u pravcu izgradnje povjerenja između predstavnika lokalne zajednice i nevladinog civilnog sektora.  Opredjeljujući se da da finansijska sredstva dodjeljuje putem javnog konkursa koji se raspisuje najmanje jedanput godišnje Općina Goražde je svijetli primjer transparentnosti i javnosti dodjele finansijskih sredstava nevladinom civilnom sektoru.  

Na temelju opredjeljenja i interesa Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i nevladinih /neprofitnih organizacija iz Općine Goražde za uspostavu institucionalne i uspješne saradnje na principima međusobnog poštovanja i uvažavanja, u cilju angažmana u razvoju lokalne zajednice potpisan je Sporazum 20.10.2005. godine.  Sporazum između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika nevladinih/neprofitnih organizacija iz Goražda predstavlja nedvosmisleno opredjeljenje da, dugo vremena podržavani rad i razvoj nevladinog sektora na svojoj teritoriji, formalizuje kroz Sporazum i uspostave, na osnovu zajedničkih vrijednosti koje ostvaruje nevladin i javni sektor, jasne, efikasne i transparentne procedure međusobne saradnje i partnerstva.

UDRUŽENJA I FONDACIJE

Uslovi i postupak za osnivanje, unutrašnju organizaciju, registraciju, prestanak rada udruženja i fondacije, kao i druga pitanja od značaja za slobodno i dobrovoljno udruživanje građana i pravnih lica regulisano je zakonima o udruženjima i fondacija, zavisno od područja djelovanja.

  • Zakon o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine(«Službeni Glasnik BiH» broj 32/01)
  • Zakon o izmjeni Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ( “Službeni glasnik BiH” broj 42/03)
  • Pravilnik o načinu vođenja registra udruženja i fondacija BiH i stranih međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija.(“Službeni Glasnik BiH” broj 9/02)
  • Zakon o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine(“Službene novine Federacije BiH”broj 45/02)
  • Pravilnik o načinu vođenja registra udruženja i fondacija i stranih i međunarodnih nevladinih organizacija (“Službene novine Federacije BiH”broj 61/02)

Udruženje i fondaciju mogu osnovati najmanje tri fizièka lica koja su državljani Bosne i Hercegovine ili u njoj imaju boravište ili tri pravna lica registrovana u BiH.
Udruženje i fondacija se osniva na osnivaèkoj skupštini na kojoj se donosi:

  • osnivački akt
  • statut
  • imenuju organe upravljanja

Zahtjev za upis u registar udruženja i fondacija podnosi se na propisanom obrascu nadležnom organu za registraciju.
Upisom u registar kod nadležnog ministarstva, udruženje i fondacija stiče svojstvo pravnog lica.

UDRUŽENJE I FONDACIJE UPISUJU SE U REGISTAR

u zavisnosti od područja djelovanja: