SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO – KOMUNALNE POSLOVE I RASELJENA LICA

 • O SLUŽBI
 • PROSTRONO – PLANSKA DOKUMENTACIJA
 • E – OBRASCI
ADISA BOROVAC – V.D. POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA
Telefon: +387 38 228 551
Fax: +387 38 228 551
Mail: adisa.borovac@gorazde.ba
NADLEŽNOSTI:

 • Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;Vrši izradu nacrta podzakonskih akata iz nadležnosti Službe;
 • Sarađuje sa ovlaštenim organizacijama za izradu prostornoplanske dokumentacije prilikom njihove izrade;
 • Vrši izradu urbanističko-tehničkih uvjeta prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti za gradnju;
 • Vrši provjeru i ovjeru tehničke dokumentacije u postupku izdavanja odobrenja za građenje;
 • Vrši istraživanje i učestvuje u izradi studija i prostorno-planske dokumentacije u okviru nadležnosti Službe;
 • Vrši sprovođenje prostorno-planske dokumentacije na terenu, vrši parcelaciju građevinskog zemljišta prema Planu parcelacije ili drugim aktima;
 • Vodi evidenciju o prostorno-planskoj dokumentaciji kojom raspolaže Općina, vodi arhivu ove dokumentacije i vrši uspostavu i održavanje GIS-a prostornih podataka u elektronskom obliku;
 • Učestvuje i prati rad komisije za tehnički prijem;
 • Pregleda izvedbenu projektnu dokumentaciju za izgradnju građevina radi eventualne dopune i usklađenja sa urbanističko-tehničkim uvjetima;
 • Izrađuje prijedlog programa uređenja građevinskog zemljišta;
 • Direktno učestvuje i prati realizaciju programa uređenja građevinskog zemljišta;
 • Vrši pripremu i provodi postupak raspisivanja tendera i prikuplja ponude u cilju uređenja građevinskog zemljišta;
 • Učestvuje u pripremi i izradi nacrta finansijskog plana za uređenje i opremanje građevinskog zemljišta;
 • Sklapa ugovore za uređenje građevinskog zemljišta sa korisnicima;
 • Obračunava naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, naknade za rentu i druge doprinose;
 • Obračunava rentu za dodijeljeno građevinsko zemljište;
 • Vodi upravni postupak za izdavanje urbanističke saglasnosti;
 • Vodi upravni postupak za izdavanje odobrenja za građenje;
 • Vodi upravni postupak za izdavanje odobrenja za upotrebu građevine;
 • Vodi postupak i donosi rješenja o dodjeli na korištenje javnih površina i prestanku prava korištenja javnih površina;
 • Vrši poslove upravljanja javnim površinama;
 • Donosi rješenja o urbanističkoj saglasnosti, odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu građevine;
 • Vodi upravni postupak i donosi rješenja kojim se određuje rušenje građevine;
 • Predlaže programe zajedničke komunalne potrošnje, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javne rasvjete, uređenja grada i prigradskih naselja, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata komunalne infrastrukture i realizuje iste;
 • Obavlja poslove upravljanja objektima komunalne infrastructure koji nisu preneseni na upravljanje drugim preduzećima i ustanovama;
 • Vrši izdavanje lokacijskih informacija iz prostorno-planske dokumentacije, uvjerenja i drugih isprava o kojima se vodi službena evidencija;
 • Prati proces urbanizacije prostora;Izrađuje projekte i vrši koordinaciju aktivnosti pri realizaciji projekata koji se odnose na sanaciju klizišta te izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete;
 • Predlaže potrebne mjere za obezbjeđenje povoljnih životnih uvjeta u cilju unapređenja i očuvanja čovjekove sredine;Koordinira rad svih organa i organizacija koje se bave čuvanjem i unapređenjem čovjekove sredine, te usaglašava planove i programe rada i predlaže nacrte planskih i drugih dokumenata iz druge oblasti;
 • Radi informacije i nacrte normativnih akata iz oblasti unapređenja i zaštite čovjekove sredine;
 • Obavlja poslove i rješava u prvostepenom postupku u vezi sa izgradnjom, rekonstrukcijom i funkcionisanjem vodovoda, kanalizacije, javne čistoće, javne rasvjete  te ulica od interesa za općinu i mjesne zajednice;
 • Vrši inspekcijski nadzor iz ove oblasti i preduzma mjere utvrđene zakonom i drugim propisima;
 • Vodi cjelokupni upravni postupak i vrši izradu nacrta rješenja iz stambene oblasti;
 • Obavlja poslove upravjanja stambenim fondom;Vrši uviđaj na licu mjesta i kontroliše korištenje stambenih jedinica od strane privremenih korisnika stanova kao i korištenje stanova u vlasništvu Općine;
 • Vrši izvršenje izvršnih rješenja radi iseljenja bespravno useljenih lica, kao i radi povratka u posjed ranijim nosiocima stanarskog prava;
 • Predlaže nacrte ugovora o zakupu stanova;
 • Analizira uvjete i organizuje poslove u vezi sa povratkom raseljenih lica i izbjeglica na mjesto prijeratnog prebivališta;
 • Vodi postupak i vrši izradu nacrta rješenja o priznavanju i oduzimanju statusa raseljenih lica i izbjeglica;
 • Brine o zakonitom, blagovremenom i efikasnom ostvarivanju prava raseljenih lica, izbjeglica i azilanata, koja se odnose na zdravstvenu zaštitu, socijalnu adaptaciju te psihološku podršku i školovanje;
 • Učestvuje na izradi programa rada službe za raseljena lica i izbjeglice;
 • Provodi odluke donesene od nadležnih organa za pitanje izbjeglica i raseljenih lica;
 • Vodi registar raseljenih lica, izbjeglica i povratnika;
 • Priprema zbirne podatke o raseljenim licima, izbjeglicama i povratnicima;
 • Vrši registracije i evidenciju raseljenih lica smještenih u kolektivne smještaje i tranzitne centre;
 • Brine o organizaciji života u kolektivnim smještajima, te prati ostvarivanje prava raseljenih lica i izbjeglica;
 • Prikuplja prijave o dobrovoljnom povratku raseljenih lica i izbjeglica na svoje prebivalište na teritoriji Federacije;
 • Vrši koordinaciju između ustanova za socijalnu zaštitu, firmi i drugih pravnih lica u smislu poboljšanja socijalne zaštite;
 • Obavlja i druge poslove i zadatke koji su joj dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Gradske uprave.

PROSTRONO – PLANSKA DOKUMENTACIJA U IZRADI

NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI