SLUŽBA ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE POSLOVE

 • O SLUŽBI
 • PROSTRONO – PLANSKA DOKUMENTACIJA
 • E – OBRASCI
ADISA BOROVAC – POMOĆNICA GRADONAČELNIKA
Telefon: +387 38 228 551
Fax: +387 38 228 551
Mail: adisa.borovac@gorazde.ba
NADLEŽNOSTI:

 • Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;Vrši izradu nacrta podzakonskih akata iz nadležnosti Službe;
 • Sarađuje sa ovlaštenim organizacijama za izradu prostornoplanske dokumentacije prilikom njihove izrade;
 • Vrši izradu urbanističko-tehničkih uvjeta prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti za gradnju;
 • Vrši provjeru i ovjeru tehničke dokumentacije u postupku izdavanja odobrenja za građenje;
 • Vrši istraživanje i učestvuje u izradi studija i prostorno-planske dokumentacije u okviru nadležnosti Službe;
 • Vrši sprovođenje prostorno-planske dokumentacije na terenu, vrši parcelaciju građevinskog zemljišta prema Planu parcelacije ili drugim aktima;
 • Vodi evidenciju o prostorno-planskoj dokumentaciji kojom raspolaže Općina, vodi arhivu ove dokumentacije i vrši uspostavu i održavanje GIS-a prostornih podataka u elektronskom obliku;
 • Učestvuje i prati rad komisije za tehnički prijem;
 • Pregleda izvedbenu projektnu dokumentaciju za izgradnju građevina radi eventualne dopune i usklađenja sa urbanističko-tehničkim uvjetima;
 • Izrađuje prijedlog programa uređenja građevinskog zemljišta;
 • Direktno učestvuje i prati realizaciju programa uređenja građevinskog zemljišta;
 • Vrši pripremu i provodi postupak raspisivanja tendera i prikuplja ponude u cilju uređenja građevinskog zemljišta;
 • Učestvuje u pripremi i izradi nacrta finansijskog plana za uređenje i opremanje građevinskog zemljišta;
 • Sklapa ugovore za uređenje građevinskog zemljišta sa korisnicima;
 • Obračunava naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, naknade za rentu i druge doprinose;
 • Obračunava rentu za dodijeljeno građevinsko zemljište;
 • Vodi upravni postupak za izdavanje urbanističke saglasnosti;
 • Vodi upravni postupak za izdavanje odobrenja za građenje;
 • Vodi upravni postupak za izdavanje odobrenja za upotrebu građevine;
 • Vodi postupak i donosi rješenja o dodjeli na korištenje javnih površina i prestanku prava korištenja javnih površina;
 • Vrši poslove upravljanja javnim površinama;
 • Donosi rješenja o urbanističkoj saglasnosti, odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu građevine;
 • Vodi upravni postupak i donosi rješenja kojim se određuje rušenje građevine;
 • Predlaže programe zajedničke komunalne potrošnje, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javne rasvjete, uređenja grada i prigradskih naselja, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata komunalne infrastrukture i realizuje iste;
 • Obavlja poslove upravljanja objektima komunalne infrastructure koji nisu preneseni na upravljanje drugim preduzećima i ustanovama;
 • Vrši izdavanje lokacijskih informacija iz prostorno-planske dokumentacije, uvjerenja i drugih isprava o kojima se vodi službena evidencija;
 • Prati proces urbanizacije prostora;Izrađuje projekte i vrši koordinaciju aktivnosti pri realizaciji projekata koji se odnose na sanaciju klizišta te izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete;
 • Predlaže potrebne mjere za obezbjeđenje povoljnih životnih uvjeta u cilju unapređenja i očuvanja čovjekove sredine;Koordinira rad svih organa i organizacija koje se bave čuvanjem i unapređenjem čovjekove sredine, te usaglašava planove i programe rada i predlaže nacrte planskih i drugih dokumenata iz druge oblasti;
 • Radi informacije i nacrte normativnih akata iz oblasti unapređenja i zaštite čovjekove sredine;
 • Obavlja poslove i rješava u prvostepenom postupku u vezi sa izgradnjom, rekonstrukcijom i funkcionisanjem vodovoda, kanalizacije, javne čistoće, javne rasvjete  te ulica od interesa za općinu i mjesne zajednice;
 • Vrši inspekcijski nadzor iz ove oblasti i preduzma mjere utvrđene zakonom i drugim propisima;
 • Vodi cjelokupni upravni postupak i vrši izradu nacrta rješenja iz stambene oblasti;
 • Obavlja poslove upravjanja stambenim fondom;Vrši uviđaj na licu mjesta i kontroliše korištenje stambenih jedinica od strane privremenih korisnika stanova kao i korištenje stanova u vlasništvu Općine;
 • Vrši izvršenje izvršnih rješenja radi iseljenja bespravno useljenih lica, kao i radi povratka u posjed ranijim nosiocima stanarskog prava;
 • Predlaže nacrte ugovora o zakupu stanova;
 • Analizira uvjete i organizuje poslove u vezi sa povratkom raseljenih lica i izbjeglica na mjesto prijeratnog prebivališta;
 • Vodi postupak i vrši izradu nacrta rješenja o priznavanju i oduzimanju statusa raseljenih lica i izbjeglica;
 • Brine o zakonitom, blagovremenom i efikasnom ostvarivanju prava raseljenih lica, izbjeglica i azilanata, koja se odnose na zdravstvenu zaštitu, socijalnu adaptaciju te psihološku podršku i školovanje;
 • Učestvuje na izradi programa rada službe za raseljena lica i izbjeglice;
 • Provodi odluke donesene od nadležnih organa za pitanje izbjeglica i raseljenih lica;
 • Vodi registar raseljenih lica, izbjeglica i povratnika;
 • Priprema zbirne podatke o raseljenim licima, izbjeglicama i povratnicima;
 • Vrši registracije i evidenciju raseljenih lica smještenih u kolektivne smještaje i tranzitne centre;
 • Brine o organizaciji života u kolektivnim smještajima, te prati ostvarivanje prava raseljenih lica i izbjeglica;
 • Prikuplja prijave o dobrovoljnom povratku raseljenih lica i izbjeglica na svoje prebivalište na teritoriji Federacije;
 • Vrši koordinaciju između ustanova za socijalnu zaštitu, firmi i drugih pravnih lica u smislu poboljšanja socijalne zaštite;
 • Obavlja i druge poslove i zadatke koji su joj dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Gradske uprave.

PROSTRONO – PLANSKA DOKUMENTACIJA U IZRADI

NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
2. ZAHTJEV ZA IZMJENU URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
3. ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE VAŽENJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
4. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE INFORMACIJE
5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU GRAĐENJA
6. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA UPOTREBU OBJEKTA/UVJERENJA O ZAVRŠETKU OBJEKTA
7. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PREPISA ODOBRENJA GRAĐENJA
8. PRIJAVA GRAĐENJA
9. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ PROSTORNO – PLANSKE DOKUMENTACIJE
10. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PARCELACIJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
11. PRIMJEDBE I SUGESTIJE NA NACRT PROSTORNO – PLANSKOG DOKUMENTA
12. PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIVREMENO ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE
13. ZAHTJEV ZA ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE
14. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PREKOPAVANJE JAVNIH POVRŠINA
15. ZAHTJEV ZA ODOBRENJE SJEČE I UKLANJANJA UKRASNOG, PARKOVSKOG DRVEĆA
16. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O CJELOVITOSTI
17. ZAHTJEV ZA IZMJENU RJEŠENJA O DODJELI JAVNE POVRŠINE
18. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PRESTANKA PRAVA KORIŠTENJA JAVNE POVRŠINE
19. PISMENA IZJAVA O ODUSTANKU OD ZAHTJEVA
20. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA JE POSTUPAK U TOKU
21. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O PROMJENI NAZIVA ULICE
22. ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ZAUZETE JAVNE POVRŠINE
23. UVJERENJE O ODREĐIVANJU KUĆNOG BROJA
24. UVJERENJE O PROMJENI NAZIVA ULICE
25. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIKLJUČAK OBJEKATA NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU
26. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA
POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI