SLUŽBA ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE POSLOVE

 • O SLUŽBI
 • PROSTRONO – PLANSKA DOKUMENTACIJA
 • E – OBRASCI
ADISA BOROVAC – POMOĆNICA GRADONAČELNIKA
Telefon: +387 38 228 551
Fax: +387 38 228 551
Mail: adisa.borovac@gorazde.ba
NADLEŽNOSTI:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa iz nadležnosti službe;
 • provodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • vrši izradu podzakonskih i općih akata iz nadležnosti službe;
 • sarađuje sa ovlaštenim organizacijama prilikom izrade prostorno-planske dokumentacije;
 • vrši izradu urbanističko-tehničkih uslova u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za gradnju;
 • vrši provjeru i ovjeru tehničke dokumentacije u postupku izdavanja odobrenja za građenje;
 • vrši istraživanje i učestvuje u izradi studija i prostorno-planske dokumentacije u okviru nadležnosti službe;
 • vrši provođenje prostorno-planske dokumentacije na terenu i parcelaciju građevinskog zemljišta prema planu parcelacije ili drugim aktima;
 • vodi evidenciju o prostorno-planskoj dokumentaciji kojom raspolaže Grad, vodi arhivu dokumentacije i vrši uspostavu i održavanje GIS-a prostornih podataka u elektronskom obliku;
 • učestvuje i prati rad komisije za tehnički prijem;
 • pregleda izvedbenu projektnu dokumentaciju za izgradnju građevina radi eventualne dopune i usklađivanja sa urbanističko-tehničkim uslovima;
 • izrađuje program uređenja građevinskog zemljišta;
 • direktno učestvuje i prati realizaciju Programa uređenja građevinskog zemljišta;
 • učestvuje u pripremi i izradi finansijskog plana za uređenje i opremanje građevinskog zemljišta;
 • priprema ugovore o uređenju građevinskog zemljišta;
 • obračunava naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, naknade za rentu i druge doprinose;
 • obračunava rentu za dodjeljeno građevinsko zemljište;
 • vodi upravni postupak za izdavanje urbanističke saglasnosti;
 • vodi upravni postupak za izdavanje odobrenja za građenje;
 • vodi upravni postupak za izdavanje odobrenja za upotrebu građevine;
 • vodi postupak i donosi rješenja o dodjeli na korištenje javnih površina i prestanku prava korištenja javnih površina;
 • vrši poslove upravljanja javnim površinama;
 • donosi rješenja o urbanističkoj saglasnosti, odobrenju za građenje i upotrebu građevine;
 • predlaže programe zajedničke komunalne potrošnje, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javne rasvjete, uređenja grada, prigradskih naselja i drugih teritorija na području Grada, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata komunalne infrastrukture i realizacija iste;
 • obavlja poslove upravljanja objektima komunalne infrastrukture koji nisu preneseni na upravljanje drugim preduzećima i ustanovama;
 • vrši izdavanje lokacijskih informacija iz prostorno-planske dokumentacije, uvjerenja i drugih isprava o kojima se vodi službena evidencija;
 • prati proces urbanizacije prostora;
 • izrađuje projekte i vrši koordinaciju aktivnosti pri realizaciji projekata koji se odnose na sanaciju klizišta te izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete;
 • predlaže potrebne mjere za obezbjeđenje povoljnih životnih uvjeta u cilju unapređenja i očuvanja čovjekove sredine;
 • koordinira rad svih organa i organizacija koje se bave čuvanjem i unapređenjem čovjekove sredine, te usaglašava planove i programe rada i predlaže nacrte planskih i drugih dokumenata iz druge oblasti;
 • priprema informacije i nacrte normativnih akata iz oblasti unapređenja i zaštite čovjekove sredine;
 • obavlja poslove i rješava u prvostepenom postupku u vezi sa izgradnjom, rekonstrukcijom i funkcionisanjem vodovoda, kanalizacije, javne čistoće, javne rasvjete te ulica od interesa za Grad i mjesne zajednice;
 • učestvuje u izradi Budžeta Grada iz nadležnosti službe i
 • obavlja i druge poslove koji su joj preneseni u nadležnost od viših nivoa vlasti i po nalogu Gradonačelnika.
NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
[su_table responsive=”yes”]
1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
2. ZAHTJEV ZA IZMJENU URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
3. ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE VAŽENJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI
4. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE INFORMACIJE
5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU GRAĐENJA
6. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA UPOTREBU OBJEKTA/UVJERENJA O ZAVRŠETKU OBJEKTA
7. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PREPISA ODOBRENJA GRAĐENJA
8. PRIJAVA GRAĐENJA
9. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ PROSTORNO – PLANSKE DOKUMENTACIJE
10. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PARCELACIJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
11. PRIMJEDBE I SUGESTIJE NA NACRT PROSTORNO – PLANSKOG DOKUMENTA
12. ZAHTJEV ZA ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE
13. ZAHTJEV ZA IZMJENU RJEŠENJA O KORIŠTENJU JAVNE POVRŠINE
14. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PRESTANKA PRAVA KORIŠTENJA JAVNE POVRŠINE
15. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PREKOPAVANJE JAVNIH POVRŠINA (CESTA i CESTOVNOG ZEMLJIŠTA)
16. ZAHTJEV ZA ODOBRENJE SJEČE I UKLANJANJA DOTRAJALOG UKRASNOG, PARKOVSKOG DRVEĆA
17. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O CJELOVITOSTI
18. PISMENA IZJAVA O ODUSTANKU OD ZAHTJEVA
19. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O POTVRDI KUĆNOG BROJA
20. ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ZAUZETE JAVNE POVRŠINE
21. ZAHTJEV ZA ODREĐIVANJE KUĆNOG BROJA
22. ZAHTJEV ZA OSLOBAĐANJE OD KOMUNALNE NAKNADE
23. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIKLJUČAK OBJEKATA NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU
24. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA PRIVREMENI PRIKLJUČAK OBJEKATA NA ELEKTRONAPONSKU MREŽU
25. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA POSTAVLJENU REKLAMNU NAPRAVU
[/su_table]