SLUŽBA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

 • O SLUŽBI
 • BUDŽET
 • OBAVJEŠTENJA
 • E – OBRASCI
MUAMER KRAŠIĆ – POMOĆNIK GRADONAČELNIKA
Telefon: +387 38 228 650
Mail: muamer.krasic@gorazde.ba
NADLEŽNOSTI:

 • Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • Vrši izradu nacrta podzakonskih akata iz nadležnosti Službe;
 • Vrši poslove u vezi sa izradom Budžeta Grada;
 • Vrši poslove u vezi sa izvršenjem Budžeta Grada i sve druge poslove u vezi sa Budžetom;
 • Vrši kontiranje i knjiženje svih transakcija finansijskog poslovanja računa Budžeta Grada;
 • Vrši poslove u vezi sa izradom završnog računa Grada i zaključivanje poslovnih knjiga;
 • U skladu sa zakonom propisanim rokovima vrši odlaganje i čuvanje finansijske dokumentacije;
 • Vodi sve trezorske poslove u skladu sa zakonom;
 • Vrši poslove kompletiranja, kontrolisanja, likvidiranja faktura i ispostavljanje naloga za plaćanje;
 • Vodi knjige ulaznih i izlaznih faktura, kao i obaveza i potraživanja;
 • Prikuplja, sređuje i kontroliše podatke koji se odnose na plaće i druge naknade za sve zaposlene;
 • Vrši obračunavanje plaća, poreza i doprinosa iz plaća i drugih naknada, kao i vođenje službenih evidencija o plaćama i drugim naknadama;
 • Vrši blagajničko poslovanje i vođenje propisanih evidencija o istom;
 • Vrši naplatu administrativnih taksi i polaganje istih na žiroračun Grada;
 • Vrši nabavku i vodi knjigovodstvo stalnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala;
 • Vodi upravni postupak iz oblasti trgovine, turizma, ugostiteljstva, obrta, saobraćaja i drugih privrednih djelatnosti;
 • Vodi zakonom propisane registre i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju;
 • Vrši finansijske i administrativno-pravne poslove u vezi sa davanjem u zakup i na korištenje poslovnih prostorija i garaža u vlasništvu Grada;
 • Vrši ovjeru trgovačkih knjiga, normativa i cjenovnika;
 • Vodi upravni postupak iz nadležnosti poljoprivrede i vodoprivrede, određenih zakonom i drugim propisima;
 • Vodi sve zakonom propisane evidencije i registre;
 • Vrši upravljanje vodnim javnim dobrima u vlasništvu Grada Goražda II kategorije;
 • Vrši upravljanje javnim putnim dobrima iz nadležnosti Grada,
 • Vrši poslove iz domena ribarstva utvrđene zakonom;
 • Prati i proučava stanje u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede;
 • Izrađuje i održava bazu podataka poljoprivrednih gazdinstava, poljoprivrednog zemljišta i drugih podataka u digitalnom obliku, iz nadležnosti Grada;
 • Izrađuje prijedloge programa i planova korištenja poljoprivrednog zemljišta od interesa za Grad, u skladu sa propisima iz ove oblasti;
 • Vrši sve administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti Službe;
 • Obavlja i druge poslove i zadatke koji su joj dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Grada.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2021. GODINU OBJAVLJENO
22.02.2021.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
[su_table responsive=”yes”]
1. ZAHTJEV ZA OTVARANJE OBRTNIČKE RADNJE/OBAVLJANJE OBRTNIČKE/SRODNE DJELATNOSTI (OSNOVNO ZANIMANJE)
2. ZAHTJEV ZA OTVARANJE OBRTNIČKE RADNJE / OBAVLJANJE OBRTNIČKE / SRODNE DJELATNOSTI (DOPUNSKO I DODATNO ZANIMANJE)
3. ZAHTJEV ZA OSNIVANJE UGOSTITELJSKE RADNJE
4. OBAVJEST O PONOVNOM POČETKU RADA OBRTNIČKE RADNJE/OBAVLJANJA OBRTNIČKE/SRODNE DJELATNOSTI
5. ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD ZAHTJEVA
6. OBAVJEST O PRIVREMENOM OBUSTAVLJANJU RADA OBRTNIČKE RADNJE/OBAVLJANJA OBRTNIČKE/SRODNE DJELATNOSTI
7. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O OBAVLJANJU PREVOZA ZA VLASTITE POTREBE
8. ZAHTJEV ZA STALNI PRESTANAK RADA DJELATNOSTI
9. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE: PRIJEVOZA LICA-TAXI – PRIJEVOZA TERETA
10. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O OBAVLJANJU PRIVREDNE DJELATNOSTI
11. ZAHTJEV ZA IZMJENU I DOPUNU RJEŠENJA O OBAVLJANJU OBRTNIČKE/SRODNE DJELATNOSTI
12. ZAHTJEV ZA IZMJENU I DOPUNU RJEŠENJA O OBAVLJANJU TRGOVINSKE DJELATNOSTI
13. ZAHTJEV ZA IZMJENU I DOPUNU RJEŠENJA O OBAVLJANJU UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI
14. ZAHTJEV ZA OBAVLJANJE OBRTNIČKE DJELATNOSTI U IZDVOJENIM PROSTORIJAMA
15. ZAHTJEV ZA OSNIVANJE TRGOVINSKE RADNJE
16. ZAHTJEV ZA OVJERU CJENIKA
17. ZAHTJEV ZA OVJERU NORMATIVA
18. ZAHTJEV ZA PREGLED POSLOVNIH PROSTORIJA (FIZIČKA LICA)
19. ZAHTJEV ZA PREGLED POSLOVNIH PROSTORIJA (PRAVNA LICA)
20. ZAHTJEV ZA SANITARNU SJEĆU VOĆA I SAMONIKLOG ŠUMSKOG RASTINJA
21. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VODNE SAGLASNOSTI
22. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI
[/su_table]