SLUŽBA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

 • O SLUŽBI
 • BUDŽET
 • OBAVJEŠTENJA
 • E – OBRASCI
MUAMER KRAŠIĆ – POMOĆNIK GRADONAČELNIKA
Telefon: +387 38 228 650
Mail: muamer.krasic@gorazde.ba
NADLEŽNOSTI:

 • Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • Vrši izradu nacrta podzakonskih akata iz nadležnosti Službe;
 • Vrši poslove u vezi sa izradom Budžeta Grada;
 • Vrši poslove u vezi sa izvršenjem Budžeta Grada i sve druge poslove u vezi sa Budžetom;
 • Vrši kontiranje i knjiženje svih transakcija finansijskog poslovanja računa Budžeta Grada;
 • Vrši poslove u vezi sa izradom završnog računa Grada i zaključivanje poslovnih knjiga;
 • U skladu sa zakonom propisanim rokovima vrši odlaganje i čuvanje finansijske dokumentacije;
 • Vodi sve trezorske poslove u skladu sa zakonom;
 • Vrši poslove kompletiranja, kontrolisanja, likvidiranja faktura i ispostavljanje naloga za plaćanje;
 • Vodi knjige ulaznih i izlaznih faktura, kao i obaveza i potraživanja;
 • Prikuplja, sređuje i kontroliše podatke koji se odnose na plaće i druge naknade za sve zaposlene;
 • Vrši obračunavanje plaća, poreza i doprinosa iz plaća i drugih naknada, kao i vođenje službenih evidencija o plaćama i drugim naknadama;
 • Vrši blagajničko poslovanje i vođenje propisanih evidencija o istom;
 • Vrši naplatu administrativnih taksi i polaganje istih na žiroračun Grada;
 • Vrši nabavku i vodi knjigovodstvo stalnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala;
 • Vodi upravni postupak iz oblasti trgovine, turizma, ugostiteljstva, obrta, saobraćaja i drugih privrednih djelatnosti;
 • Vodi zakonom propisane registre i izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju;
 • Vrši finansijske i administrativno-pravne poslove u vezi sa davanjem u zakup i na korištenje poslovnih prostorija i garaža u vlasništvu Grada;
 • Vrši ovjeru trgovačkih knjiga, normativa i cjenovnika;
 • Vodi upravni postupak iz nadležnosti poljoprivrede i vodoprivrede, određenih zakonom i drugim propisima;
 • Vodi sve zakonom propisane evidencije i registre;
 • Vrši upravljanje vodnim javnim dobrima u vlasništvu Grada Goražda II kategorije;
 • Vrši upravljanje javnim putnim dobrima iz nadležnosti Grada,
 • Vrši poslove iz domena ribarstva utvrđene zakonom;
 • Prati i proučava stanje u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede;
 • Izrađuje i održava bazu podataka poljoprivrednih gazdinstava, poljoprivrednog zemljišta i drugih podataka u digitalnom obliku, iz nadležnosti Grada;
 • Izrađuje prijedloge programa i planova korištenja poljoprivrednog zemljišta od interesa za Grad, u skladu sa propisima iz ove oblasti;
 • Vrši sve administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti Službe;
 • Obavlja i druge poslove i zadatke koji su joj dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Grada.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUDŽETA GRADA GORAŽDA ZA 2021. GODINU OBJAVLJENO
22.02.2021.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]