O KABINETU

 • NADLEŽNOSTI
 • OBAVJEŠTENJA
 • E – OBRASCI

NADLEŽNOSTI:

 • Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovan;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovan;
 • Vrši normativno-pravne, stručne i administrativne poslove u pripremi nacrta prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti općinskog načelnika, te poslove pripreme sjednica kabineta načelnika i praćenje realizacije njegovih odluka i zaključaka;
 • Vrši poslove informisanja i stvaranja uvjeta za razvoj i slobodno djelovanje lokalnih i drugih informativnih medija;
 • Vrši poslove upravljanja kvalitetom usluga u skladu sa ISO standardom;
 • Vodi interne evidencije i čuvanje dokumentacije o radu Gradonačelnika;
 • Osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Grada;
 • Koordinira rad i aktivnosati između kabineta načelnika, s jedne strane, i Gradski službi za upravu, sa druge strane;
 • Provodi gradsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Grada i sektorskim strategijama te kreira i provodi akcione planove i programe rada;
 • Inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata te raznih razvojnih aplikacija kod drugih subjekata, koji su od interesa za Grad;
 • Obezbjeđuje kontinuirano praćenje provedbe strateških planskih dokumenata, ažurira i inicira razradu projektnih prijedloga;
 • Vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije investicionih komunalnih projekata Grada, Kantona i dr. Subjekata;
 • Priprema investiciono-tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem Gradske uprave;
 • Vrši poslove održavanja i rekonstrukcije lokalnih cesta od interesa za Grad i drugih nekategorisanih puteva;
 • Vrši stručnu obradu inicijativa mjesnih zajednica koje se odnose na komunalnu infrastrukturu;
 • Podnosi konačan izvještaj i obračun o završenim projektima i investicijama;
 • Obezbjeđuje prezentacije i promocije projekata Grada;
 • Vrši stručne analize i pripreme invještaja i informacija za potrebe Gradonačelnika;
 • Izrađuje tendersku dokumentaciju i provodi postupak javnih nabavki u skladu sa ZJN;
 • Organizuje internu reviziju o finansijskom poslovanju u Gradskoj upravi;
 • Obavlja i druge poslove i zadatke koji su mu dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Grada.
Trenutno nema obavještenja!
Trenutno nema dokumenata!