SLUŽBA ZA BORAČKO – INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU – ELEKTRONSKI OBRASCI

NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
1. PRIJAVA PROMJENE U OSNOVNOM OBEZBJEĐENJU
2. PRIJAVA PROMJENE U PORODIČNOJ ILI LIČNOJ INVALIDNINI
3. PRIJAVA PROMJENE U PRAVU NA MJESEČNI NOVČANI DODATAK DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA ILI ČLANA PORODICE
4. PRIJAVA O PROMJENI U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
5. ZAHTJEV ZA BANJSKO – KLIMATSKO LIJEČENJE
6. ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ
7. ZAHTJEV ZA NAKNADU PUTNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA ZA LIJEČENJE U INOSTRANSTVU
8. ZAHTJEV ZA NASTAVAK ISPLATE MJESEČNE NOVČANE NAKNADE DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA
9. ZAHTJEV ZA OCJENU VOJNOG INVALIDITETA U SVRHU KORIŠTENJA POVLASTICE ZA NABAVKU MOTORNOG VOZILA
10. ZAHTJEV ZA PARTICIPACIJU TROŠKOVA DŽENAZE – SAHRANE (KORISNICI STALNE NOVČANE POMOĆI)
11. ZAHTJEV ZA PARTICIPACIJU TROŠKOVA DŽENAZE – SAHRANE
12. ZAHTJEV NA POVLAŠTENI PREVOZ
13. ZAHTJEV ZA PRENOS PREDMETA
14. ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ MAJCI/PORODILJI NOVOROĐENOG DJETETA
15. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA MJESEČNI NOVČANI DODATAK
16. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PARTICIPACIJU TROŠKOVA NAKNADE ZA DODJELJENO/ KUPLJENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA KORIŠTENJE I NAKNADE ZA UREĐENJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
17. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNU INVALIDNINU ZA RODITELJE
18. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNU I UVEĆANU PORODIČNU INVALIDNINU
19. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PROFESIONALNU PREKVALIFIKACIJU
20. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE NOVOG PROCENTA VOJNOG INVALIDITETA PO OSNOVU POGORŠANJA, ORTOPEDSKOG DODATKA I PRAVO NA TUĐU NJEGU OD STRANE DRUGOG LICA
21. ZAHTJEV ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI