SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, SOCIJALNO-STAMBENA PITANJA, IZBJEGLICE I RASELJENA LICA

 • O SLUŽBI
 • OBAVJEŠTENJA
 • E-OBRASCI
SAMIR KANLIĆ – POMOĆNIK GRADONAČELNIKA
Telefon: +387 38 224 317
Mail: biz@gorazde.ba, samir.kanlic@gorazde.ba

NADLEŽNOSTI:

 • provodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa iz nadležnosti službe;
 • vrši izradu podzakonskih i općih akata iz nadležnosti službe;
 • pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca;
 • rješava u prvom stepenu zahtjeve za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske i socijalne zaštite u skladu sa Federalnim i Kantonalnim zakonima;
 • provodi aktivnosti koje se odnose na pružanje i ostvarivanje prava i rješavanje socijalno statusnih pitanja lica iz reda boračkih populacija i lica u stanju socijalne potrebe;
 • provodi postupak i donosi rješenja u upravnim stvarima i poduzima odgovarajuće mjere u oblasti boračko-invalidske zaštite;
 • predlaže novčana sredstva u Budžetu Grada za boračke populacije i sufinansiranje rada udruženja boračkih populacija i socijalna pitanja;
 • prati stanje, vodi statistiku i drugu odgovarajuću evidenciju iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
 • vodi knjigovodstvo i vrši obračun priznatih prava korisnika boračko-invalidske zaštite;
 • vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za komisiju za ocjenjivanje vojnog invaliditeta i ocjenu radne sposobnosti korisnika, Federalnog i Kantonalnog Ministarstva za boračka pitanja i druga radna tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika;
 • dostavlja izvještaje, informacije i analize nadležnim ministarstvima za boračka pitanja, Gradskom vijeću i Gradonačelniku;
 • vrši saradnju i koordinaciju sa mjesnim zajednicama i udruženjima u cilju rješavanja socijalno-statusnih pitanja korisnika boračko-invalidske i socijalne zaštite;
 • vodi upravni postupak i vrši izradu rješenja iz stambene oblasti;
 • obavlja poslove upravljanja stambenim fondom;
 • vrši uviđaj na licu mjesta i kontrolu korištenja stambenih jedinica od strane privremenih korisnika stanova, kao i korištenje stanova u vlasništvu Grada;
 • vrši izvršenje izvršnih rješenja radi iseljenja bespravno useljenih lica i povratka u posjed ranijim nosiocima stanarskog prava;
 • priprema ugovore o zakupu stanova;
 • vrši analizu uslova i organizuje poslove u vezi sa povratkom raseljenih lica i izbjeglica na mjesto prijeratnog prebivališta;
 • vodi postupak i vrši izradu rješenja o priznavanju i oduzimanju statusa raseljenih lica i izbjeglica;
 • brine o zakonitom, blagovremenom i efikasnom ostvarivanju prava raseljenih lica, izbjeglica i azilanata, koja se odnose na zdravstvenu zaštitu, socijalnu adaptaciju te psihološku podršku i školovanje;
 • priprema i realizuje program rada službe;
 • izvršava odluke nadležnih organa za pitanje izbjeglica i raseljenih lica;
 • vodi registar raseljenih lica, izbjeglica i povratnika;
 • priprema zbirne podatke o raseljenim licima, izbjeglicama i povratnicima;
 • vrši registracije i evidenciju raseljenih lica smještenih u kolektivne smještaje i tranzitne centre;
 • brine o organizaciji života u kolektivnim smještajima, te ostvarivanje prava raseljenih lica i izbjeglica;
 • prikuplja prijave o dobrovoljnom povratku raseljenih lica i izbjeglica na svoje prebivalište na teritoriji Federacije;
 • vrši koordinaciju saradnje između ustanova za socijalnu zaštitu, firmi i drugih pravnih lica u smislu poboljšanja socijalne zaštite i
 • vrši i druge poslove koji su joj preneseni u nadležnost od viših nivoa vlasti i po nalogu Gradonačelnika.
OBAVJEŠTAVAJU SE KORISNICI LIČNE/PORODIČNE INVALIDNINE, DOBITNICI RATNOG PRIZNANJA I KORISNICI EGZISTENCIJALNE NAKNADE ZA DEMOBILISANE BORCE DA JE FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA POTPISALO UGOVOR SA BH POŠTOM, TAKO DA ĆE SE INVALIDNINE, RATNA PRIZNANJA I EGZISTENCIJALNA NAKNADA MOĆI PORED KOMERCIJALNIH BANAKA PRIMATI I PUTEM BH POŠTE.

DA BI KORISNIK NAKNADE, SA BANKE PREŠAO NA POŠTU, POTREBNO JE, DOSTAVITI POTVRDU BANKE PREKO KOJE TRENUTNO PRIMA NAKNADU DA NEMA DUGOVANJA U TOJ BANCI, KAO I POPUNITI I POTPISATI IZJAVU DA JE SAGLASAN DA MU BH POŠTA UZIMA NAKNADU 1,50 KM ZA TROŠKOVE DOSTAVE.

POTVRDA BANKE SE DOSTAVLJA SLUŽBI ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, GDJE SE I VRŠI POPUNJAVANJE I POTPISIVANJE IZJAVA.

GORAŽDE, 14.06.2021. GODINE

NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
[su_table responsive=”yes”]
1. PRIJAVA PROMJENE U NOVČANOJ EGZISTENCIJALNOJ NAKNADI
2. PRIJAVA PROMJENE U PORODIČNOJ ILI LIČNOJ INVALIDNINI
3. PRIJAVA PROMJENE U PRAVU NA MJESEČNI NOVČANI DODATAK DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA ILI ČLANA PORODICE DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA
4. PRIJAVA O PROMJENI U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
5. ZAHTJEV ZA BANJSKO – KLIMATSKO LIJEČENJE
6. ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ
7. ZAHTJEV ZA NAKNADU PUTNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA ZA LIJEČENJE U INOSTRANSTVU
8. ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA TROŠKOVA DŽENAZE -SAHRANE
9. ZAHTJEV ZA PARTICIPACIJU TROŠKOVA DŽENAZE -SAHRANE (KORISNICI STALNE NOVČANE NAKNADE)
10. ZAHTJEV NA POVLAŠTENI PREVOZ
11. ZAHTJEV ZA PRENOS PREDMETA
12. ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ MAJCI/PORODILJI NOVOROĐENOG DJETETA
13. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA MJESEČNI NOVČANI DODATAK -OBRAZAC L-1
14. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA MJESEČNI NOVČANI DODATAK -MINISTARSTVU FBiH
15. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PARTICIPACIJU TROŠKOVA NAKNADE ZA
DODJELJENO/ KUPLJENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA KORIŠTENJE I NAKNADE ZA UREĐENJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
16. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNU INVALIDNINU ZA RODITELJE
17. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNU I UVEĆANU PORODIČNU INVALIDNINU
18. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PROFESIONALNU PREKVALIFIKACIJU
19. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA POMOĆ U SLUČAJU SMRTI DEMOBILIZIRANOG BRANIOCA-TROŠKOVA DŽENAZE/SAHRANE
20. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE NOVOG PROCENTA VOJNOG INVALIDITETA PO OSNOVU POGORŠANJA, ORTOPEDSKOG DODATKA I PRAVO NA TUĐU NJEGU OD STRANE DRUGOG LICA
21. ZAHTJEV ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
22. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU-FBiH
23. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU-BPK
[/su_table]