SLUŽBA ZA BORAČKO – INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU

 • O SLUŽBI
 • OBAVJEŠTENJA
 • E-OBRASCI
ENVER ADŽEM – POMOĆNIK GRADONAČELNIKA
Telefon: +387 38 224 317
Mail: biz@gorazde.ba

NADLEŽNOSTI:

 • Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • Vrši izradu nacrta podzakonskih akata iz nadležnosti Službe;
 • Pruža zaštitu i ostvarivanje prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca;
 • Rješava u prvom stepenu zahtjeve za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske i socijalne zaštite u skladu sa Federalnim i Kantonalnim zakonima;
 • Provodi aktivnosti koje se odnose na pružanje i ostvarivanje prava i rješavanje socijalno statusnih pitanja lica iz reda boračkih populacija i lica koja su u stanju socijalne potrebe;
 • Provodi postupak i donosi rješenja u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere u oblasti boračko-invalidske zaštite;
 • Predlaže novčana sredstva u Budžetu Grada za boračke populacije i sufinansiranje rada udruženja boračkih populacija i socijalna pitanja;
 • Prati stanje, vodi statistiku i drugu odgovarajuću evidenciju iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
 • Vodi knjigovodstvo i vrši obračun priznatih prava korisnika boračko-invalidske zaštite;
 • Vrši stručne i administrativne poslove za komisiju za ocjenjivanje vojnog invaliditeta i ocjene radne sposobnosti korisnika, Federalnog i Kantonalnog Ministarstva za boračka pitanja i druga radna tijela Gradskog vijeća i općinskog načelnika;
 • Dostavlja izvještaje, informacije i analize Federalnom i Kantonalnom ministarstvu za boračka pitanja, Gradskom vijeću i Gradonačelniku;
 • Vrši saradnju sa vojnim i civilnim strukturama radi racionalnijeg i efikasnijeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti;
 • Vrši saradnju i koordinaciju sa mjesnim zajednicama i udruženjima u cilju rješavanja socijalno-statusnih pitanja korisnika boračko-invalidske i socijalne zaštite;
 • Obavlja i druge poslove i zadatke koji su joj dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Gradske uprave.
OBAVJEŠTAVAJU SE KORISNICI LIČNE/PORODIČNE INVALIDNINE, DOBITNICI RATNOG PRIZNANJA I KORISNICI EGZISTENCIJALNE NAKNADE ZA DEMOBILISANE BORCE DA JE FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA POTPISALO UGOVOR SA BH POŠTOM, TAKO DA ĆE SE INVALIDNINE, RATNA PRIZNANJA I EGZISTENCIJALNA NAKNADA MOĆI PORED KOMERCIJALNIH BANAKA PRIMATI I PUTEM BH POŠTE.

DA BI KORISNIK NAKNADE, SA BANKE PREŠAO NA POŠTU, POTREBNO JE, DOSTAVITI POTVRDU BANKE PREKO KOJE TRENUTNO PRIMA NAKNADU DA NEMA DUGOVANJA U TOJ BANCI, KAO I POPUNITI I POTPISATI IZJAVU DA JE SAGLASAN DA MU BH POŠTA UZIMA NAKNADU 1,50 KM ZA TROŠKOVE DOSTAVE.

POTVRDA BANKE SE DOSTAVLJA SLUŽBI ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, GDJE SE I VRŠI POPUNJAVANJE I POTPISIVANJE IZJAVA.

GORAŽDE, 14.06.2021. GODINE

NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
1. PRIJAVA PROMJENE U NOVČANOJ EGZISTENCIJALNOJ NAKNADI
2. PRIJAVA PROMJENE U PORODIČNOJ ILI LIČNOJ INVALIDNINI
3. PRIJAVA PROMJENE U PRAVU NA MJESEČNI NOVČANI DODATAK DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA ILI ČLANA PORODICE DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA
4. PRIJAVA O PROMJENI U ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
5. ZAHTJEV ZA BANJSKO – KLIMATSKO LIJEČENJE
6. ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ
7. ZAHTJEV ZA NAKNADU PUTNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA ZA LIJEČENJE U INOSTRANSTVU
8. ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA TROŠKOVA DŽENAZE -SAHRANE
9. ZAHTJEV ZA PARTICIPACIJU TROŠKOVA DŽENAZE -SAHRANE (KORISNICI STALNE NOVČANE NAKNADE)
10. ZAHTJEV NA POVLAŠTENI PREVOZ
11. ZAHTJEV ZA PRENOS PREDMETA
12. ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ MAJCI/PORODILJI NOVOROĐENOG DJETETA
13. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA MJESEČNI NOVČANI DODATAK -OBRAZAC L-1
14. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA MJESEČNI NOVČANI DODATAK -MINISTARSTVU FBiH
15. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PARTICIPACIJU TROŠKOVA NAKNADE ZA
DODJELJENO/ KUPLJENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA KORIŠTENJE I NAKNADE ZA UREĐENJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
16. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNU INVALIDNINU ZA RODITELJE
17. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PORODIČNU I UVEĆANU PORODIČNU INVALIDNINU
18. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA PROFESIONALNU PREKVALIFIKACIJU
19. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA POMOĆ U SLUČAJU SMRTI DEMOBILIZIRANOG BRANIOCA-TROŠKOVA DŽENAZE/SAHRANE
20. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE NOVOG PROCENTA VOJNOG INVALIDITETA PO OSNOVU POGORŠANJA, ORTOPEDSKOG DODATKA I PRAVO NA TUĐU NJEGU OD STRANE DRUGOG LICA
21. ZAHTJEV ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
22. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU-FBiH
23. ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU-BPK
POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI