SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I MJESNE ZAJEDNICE

 • O SLUŽBI
 • OBAVJEŠTENJA
 • E – OBRASCI 
SAMIRA DRAKOVAC – POMOĆNICA GRADONAČELNIKA
Telefon: +387 38 241 451
Mail: samira.drakovac@gorazde.ba
Mail: civilna.zastita@gorazde.ba
NADLEŽNOSTI:

 • Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • Vrši izradu nacrta podzakonskih akata iz nadležnosti Službe;
 • Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području Grada;
 • Izrađuje procjenu ugroženosti za područje Grada;
 • Priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Gradu;
 • Predlaže plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Gradu;
 • Prati stanje, priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite;
 • Organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;
 • Organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Gradu;
 • Organizira gradski operativni centar civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad;
 • Vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;
 • Priprema propise iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Grada;
 • Vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima;
 • Poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području Grada, u skladu sa zakonom, propisima Kantona i Grada;
 • Obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organizovanje profesionalne vatrogasne jedinice Grada Goražda  i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta potrebnih za efikasan rad i funkcionisanje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje saradnju sa Kantonalnom upravom civilne zaštite;
 • Definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Grada, a što se vrši u saradnji sa ostalim službama Gradske uprave;
 • Izrađuje plan zaštite od požara Grada i osigurava njegovu realizaciju uz učešće ostalih službi Gradske uprave;Planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva;
 • Pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara;
 • Ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekata i prostora pravnog lica na području Grada;
 • Ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite susjednih Gradova i Općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo;
 • Vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, koji su joj određeni Federalnim zakonom, zakonom Kantona i odlukama Gradskog vijeća;
 • Sprovodi zakonitost u radu i koordinira rad organa mjesnih zajednica i Grada, rješava sve zahtjeve i podneske od strane mjesnih zajednica;
 • Učestvuje u izradi programa rada, izvještaja o radu i sve druge tražene informacije u vezi sa radom mjesnih zajednica;
 • Učestvuje i pomaže organima mjesnih zajednica u aktivnostima oko izbora u mjesnim zajednicama;
 • Obavlja i druge poslove i zadatke koji su joj dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Grada.
Trenutno nema obavještenja!
NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
Get a weekly email with best free content
Subscribe
EMAIL YOUR CUSTOMERS LOVE
Learn 4 Steps to Better Transactional Email for Your Online Store.
Yes, please