SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I MJESNE ZAJEDNICE

 • O SLUŽBI
 • PROFESIONALNA VATROGASNA JEDINICA
 • E – OBRASCI 
doc. dr. sci. SANID ZIRAK – POMOĆNIK GRADONAČELNIKA
Telefon: +387 38 221 796
Fax: +387 38 221 796
Mail: sanid.zirak@gorazde.ba
Mail: civilna.zastita@gorazde.ba
NADLEŽNOSTI:

 • Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • Vrši izradu nacrta podzakonskih akata iz nadležnosti Službe;
 • Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području Grada;
 • Izrađuje procjenu ugroženosti za područje Grada;
 • Priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Gradu;
 • Predlaže plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Gradu;
 • Prati stanje, priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite;
 • Organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;
 • Organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Gradu;
 • Organizira gradski operativni centar civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad;
 • Vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;
 • Priprema propise iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Grada;
 • Vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima;
 • Poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području Grada, u skladu sa zakonom, propisima Kantona i Grada;
 • Obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organizovanje profesionalne vatrogasne jedinice Grada Goražda  i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta potrebnih za efikasan rad i funkcionisanje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje saradnju sa Kantonalnom upravom civilne zaštite;
 • Definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Grada, a što se vrši u saradnji sa ostalim službama Gradske uprave;
 • Izrađuje plan zaštite od požara Grada i osigurava njegovu realizaciju uz učešće ostalih službi Gradske uprave;Planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva;
 • Pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara;
 • Ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekata i prostora pravnog lica na području Grada;
 • Ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite susjednih Gradova i Općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo;
 • Vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, koji su joj određeni Federalnim zakonom, zakonom Kantona i odlukama Gradskog vijeća;
 • Sprovodi zakonitost u radu i koordinira rad organa mjesnih zajednica i Grada, rješava sve zahtjeve i podneske od strane mjesnih zajednica;
 • Učestvuje u izradi programa rada, izvještaja o radu i sve druge tražene informacije u vezi sa radom mjesnih zajednica;
 • Učestvuje i pomaže organima mjesnih zajednica u aktivnostima oko izbora u mjesnim zajednicama;
 • Obavlja i druge poslove i zadatke koji su joj dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Grada.

Vatrogasno društvo na području Grada Goražda osnovano je 1928. godine, a njegovi članovi neprekidno su izvršavali radne zadatke sve vrijeme rata, od 1941. – 1945. godine. Od 1945. godine Vatrogasno društvo je dobilo naziv po partizanskom prvoborcu, goraždaninu ”Aliji Hodžiću”.

Društvo je od samog osnivanja imalo mnogo raznovrsnih intervencija na području čitave SR BiH, kao i susjednih republika. Dobrovoljno vatrogasno društvo ”Alija Hodžić” je, onda kada se za to ukaazla potreba, učestvovalo i u gašenju požara u susjednim opštinama Čajniče, Foča, Višegrad, Rudo, Rogatica.

Godine 1989. Vatrogasno društvo je učestvovalo na općinskim, zonskim, republičkim i državnim takmičenjima gdje je za svoj rad osvajalo brojne nagrade i prva mjesta.

Na olimpijadi Vatrogasaca u Poljskoj–Varšava DVD ”Alija Hodžić” osvojilo je zlatnu medalju, što je još jedan od dokaza o tome kako ovo Vatrogasno društvo ima veoma bogatu historiju, te da je rad naših vatrogasaca prepoznat širom svijeta.U periodu ratnih razaranja od 1992. – 1995. u najtežim uslovima naši vatrogasci su bili aktivni, te pored redovnih aktivnosti i napora na gašenju požara koji su tada bili svakodnevni događaji, vršili dostavu vode građanima.

U periodu nakon rata, od 1996. Vatrogasno društvo ”Alija Hodžić” svoj rad nastavlja uz pomoć sredstava iz Budžeta Grada Goražda. U skladu s tim, od 2005. godine prelazi u Službu Civilne zaštite Grada Goražda i do danas je u toj službi. Od tada nosi naziv „Profesionalna vatrogasna jedinica Goražde“.

Odsjek Profesionalne Vatrogasne jedinice ima ukupno 15 uposlenih i nalazi se u sastavu Grada Goražda – Služba za Civilnu zaštitu i mjesne zajednice. Profesionalna vatrogasna jedinica Goražde raspolaže sa slijedećom opremom: Kombinovano vozilo (voda-pjena-prah), automehaničarske ljestve (DL- 30), autocisterna (kapaciteta 11 000 litara) – 2 komada, terensko vozilo Lada NIVA, Komandno vozilo, kombi vozilo sa odgovarajućom opremom za pružanje usluga prilikom tehničkih intervencija.

Odsjek Profesionalne vatrogasne jedinice raspolaže sa raznovrsnom opremom u servisu za protivpožarne aparate, a od KMUP-a je dobilo rješenje za obavljanje servisne djelatnosti.

Profesionalna vatrogasna jedinica uz podršku Grada Goražda konstantno teži ka osavremenjavanju svoje opreme, te čini napore kako bi svi građani bili sigurni i imali adekvatnu zaštitu od požara. Kada je u pitanju saradnja sa građanima ona je na najvećem nivou, a tu je i interventni broj koji se koristi, a vatrogasci su u svako doba na raspolaganju da priteknu u pomoć građanima Grada Goražda.

NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
[su_table responsive=”yes”]
1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O PRIPADNOSTI CZ
2. OBRAZAC ZA PRIJAVU UKLANJANJA RUŠEVNOG OBJEKTA
3. OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETA OD PRIRODNE I DRUGE NESREĆE
[/su_table]