SLUŽBA ZA STRUČNE POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA

 • O SLUŽBI
 • OBAVJEŠTENJA
 • E-OBRASCI
 POMOĆNIK GRADONAČELNIKA
Telefon:
Mail:

NADLEŽNOSTI:

 • pripremanje programa rada Gradskog vijeća,
 • stara se o realizaciji programa rada Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela i komisija i u tom cilju, ostvariuje saradnju s Gradonačelnikom, sekretarom Jedinstvenog gradskog organa uprave i
  gradskim službama,
 • izrađuje zaključake, koji se donose na sjednicama Gradskog vijeća i stara se o njihovoj realizaciji;
 • obrađuje vijećnička pitanja i inicijative sa sjednica Gradskog vijeća i vrši njihovo dostavljanje nadležnim službama i drugim organima;
 • organizuje i obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove, koji se odnose na pripremanje, sazivanje i praćenje sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i komisija;
 • vrši pripremanje nacrta i prijedloga odluka, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Gradskog vijeća,
 • pruža stručnu i administrativno – tehničku pomoći i učestvuje u radu stalnih radnih tijela Gradskog vijeća;
 • vrši stručnu obradu i izradu odluka i drugih propisa i akata, koje donosi Gradsko vijeće;
 • priprema odluke po građanskim inicijativama iz okvira nadležnosti Gradskog vijeća;
 • priprema izvještaje, informacije i druge materijale za potrebe Gradskog vijeća, koji nisu u nadležnosti drugih gradskih službi;
 • organizuje i obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za Gradsko vijeće;
 • vođi evidenciju i čuva orginalne propise i opće akte Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća i komisija Gradskog vijeća;
 • vrši vođenje potrebnih evidencija Gradskog vijeća
 • stara se o blagovremenom objavljivanje akata Gradskog vijeća;
 • priprema informativne i druge materijale u skladu sa programom rada Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća;
 • vrši umnožavanje i stara se o dostavi materijala za sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća;
 • učestvovanje u radu komisije za žalbe i vrši izradu nacrta drugostepenih rješenja;
 • vrši obrađivanje amandmana na propise Gradskog vijeća;
 • učestvuje u izradi Budžeta iz nadležnosti službe i
 • obavlja i druge poslove i zadatke koji su joj dati u nadležnost od viših nivoa vlasti i/ili Gradskog vijeća..
NEMA AKTUELNIH OBAVJEŠTENJA

NAPOMENA: Obrasci su objavljeni u PDF formatu. Za pregled istih potrebno je da imate instaliran PDF čitač elektronskih dokumenata!
[su_table responsive=”yes”]
[/su_table]