KONTAKT PODACI

AIDA KAPO – STRUČNI SARADNIK ZA INFORMISANJE I PR

ERMIN HERAK – VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA INFORMISANJE I PR     

MATIČNI URED GORAŽDE

ARMIN ČAVRK – CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA (CSC)

ADISA BOROVAC – SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO – KOMUNALNE POSLOVE I RASELJENA LICA

MUAMER KRAŠIĆ – SLUŽBA ZA FINANSIJE, TREZOR I PRIVREDU

FATIMA PLEH – ŠEF TREZORA

ENVER ADŽEM – SLUŽBA ZA BORAČKO – INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU

SANID ZIRAK – SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

INDIRA RIZVANOVIĆ – SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA

  • Tel. 038/223-927
  • Email: indira.rizvanovic@gorazde.ba

SAMIRA DRAKOVAC – SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I MJESNE ZAJEDNICE

SAMIR KANLIĆ – SEKRETAR GRADSKOG VIJEĆA

ENISA HRELJA – GRADSKI PRAVOBRANILAC

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI