PROCEDURA SKLAPANJA BRAKA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA GORAŽDA

I  OSNOVNE INFORMACIJE

Sklapanje braka vrši se u skladu sa Porodičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH“ broj: 35/05 i 31/14).

Brak ne može sklopiti osoba koja nije navršila 18 godina života.

Izuzetno, sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje braka osobi koja je navršila 16 godina života ako utvrdi da postoje opravdani razlozi da je ta osoba tjelesno i duševno sposobna za vršenje prava i dužnosti koje proizlaze iz braka i da je brak u njenom interesu. Nakon dostavljanja pravosnažnog rješenja od strane suda matičaru-državnom službeniku može se pokrenuti procedura sklapanja braka.

Prema Porodičnom zakonu sklapanje braka vrši isključivo matičar – državni službenik.

Matičar u dogovoru sa budućim bračnim partnerima određuje rok za sklapanje braka, koji ne može biti kraći od 30 dana od dana prijavljivanja. Dakle, najava za zakazivanje vjenčanja i rezervisanje termina za isto mora biti najmanje 30 ranije. (npr. ukoliko budući bračni partneri žele sklopiti brak
15. – tog juna, termin za isto moraju rezervisati najkasnije 15. – tog maja, te priložiti svu neophodnu dokumentaciju na vrijeme.

Izuzetno, kada za to postoje opravdani razlozi, matičar može odobriti sklapanje braka prije isteka zakonskog roka od 30 dana, u skladu sa članom 19. Porodičnog zakona FBiH.

Bračni partneri koji žele nakon sklopljenog braka pred matičarom sklopiti brak i pred vjerskim službenikom, dužni su podnijeti zahtjev nadležnoj gradskoj službi za izdavanje Uvjerenja o zakazanom vjenčanju u Gradskoj upravi Grada Goražda, kao dokaz koji je neophodan Islamskoj zajednici za obavljanje i šerijatskog vječanja.

MJESTO VJENČANJA TERMINI NOVČANA NAKNADA
VELIKA SALA GRADSKE UPRAVE RADNI DANI 08:00 – 16:00 SATI 2,50 KM
VELIKA SALA GRADSKE UPRAVE RADNI DANI 16:00 – 19:00 SATI 52,00 KM
VELIKA SALA GRADSKE UPRAVE SUBOTA / NEDJELJA 08:00 – 19:00 SATI 52,00 KM
VAN SLUŽBENIH PROSTORIJA GRADSKE UPRAVE (Hotel / Restoran / Vlastiti stan) SUBOTA / NEDJELJA 08:00 – 19:00 SATI 102,00 KM

Napomena: Uplata takse za vjenčanje vrši se na blagajni Gradske uprave i ista se prilaže uz ostalu dokumentaciju neophodnu za sklapanje braka.

II  MJESTO, VRIJEME I TROŠKOVI VJENČANJA

Sklapanje braka vrši se na svečan način u Velikoj sali Gradske uprave Grada Goražda.

Na zahtjev budućih bračnih partnera matičar može odobriti da se brak sklopi na drugom mjestu, (restoran, vlastiti stan itd.) ukoliko za to postoje opravdani razlozi. Dakle, sklapanje braka može se odobriti izvan gore navednih prostorija pri čemu su budući bračni partneri dužni platiti novčanu naknadu.

U skladu sa zakonom, Matičar ne vrši sklapanje braka van Grada Goražda, odnosno ne izlazi na područja drugih Općina u sastavu BPK-a Goražde, zbog mjesne nenadležnosti.
(Općina Foča u FBiH – Ustikolina i Prača).

III DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA SKLAPANJE BRAKA

DOKUMENTI POTREBNI ZA SKLAPANJE BRAKA BIH DRŽAVLJANA:

Uz popunjenu prijavu za zaključenje braka koju mogu naći na službenoj stranici Grada Goražda ili lično u kancelariji matičara, budući bračni partneri, državljani BiH podnose:

1. Izvod iz matične knjige rođenih (čiji datum izdavanja nije stariji od 6 mjeseci)
2. Uvjerenje o državljanstvu (čiji datum izdavanja nije stariji od 6 mjeseci)
3. Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju
4. Prijava o mjestu prebivališta (CIPS)
5. Lični/osobni dokument na uvid

Napomena:

* Dokumenti pod tačkom 1, 2 i 3 se izdaju u matičnom uredu gdje je osoba rođena.
* Dokumente po tačkom 1, 2, 3, 4 i 5 prilažu budući bračni partneri.
* Dokumente pod tačkom 4 i 5 prilažu svjedoci.
* Dokumenti pod tačkom 1, 2, 3, 4 se prilažu u originalu.

DOKUMENTI POTREBNI ZA SKLAPANJE BRAKA SA STRANIM DRŽAVLJANINOM:

Uz popunjenu prijavu za zaključenje braka koju mogu naći na službenoj stranici Grada Goražda ili lično u kancelariji matičara, budući bračni partneri, strani državljani podnose:

1. Izvod iz matične knjige rođenih – Internacionalni
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Ledični list/Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju
4. Nulla ostea/Odobrenje zemlje da može sklopiti brak sa BiH državljaninom, odnosno da nema zakonski smetnji za  sklapanje braka sa BiH državljaninom
5. Kopiju pasoša
6. Kopiju kartona prijave boravka stranaca – MUP.

Napomena:

Dokumente po tačkom 1, 2, 3, 4, 5 i 6 prilažu budući bračni partneri (strani državljani).
Svi dokumenti se prilažu u originalu izuzev tačke 5. i 6. (strani državljani).

Pogledati gore već taksativno navedene dokumente potrebne za BiH državljane kako bi isti mogli sklopiti brak sa stranim državljaninom. (donji taksativno navedeni dokumenti za strane državljane). 

IV VAŽNA NAPOMENA ZA STRANE DRŽAVLJANE 

Svaki strani državljanin koji želi sklopiti brak sa BiH državljaninom neophodno je da prođe proceduru legalizacije stranih javnih isprava/dokumenata koje će priložiti za vjenčanje kako bi isti važili u pravnom prometu BiH i bili vjerodostojni. To znači da svaki dokument koji potiče iz bilo koje strane države mora biti legalizovan prije upotrebe u pravnom prometu BiH, u skladu sa članom 9. Zakona o važnosti stranih javnih isprava („Službeni glasnik BiH“ br: 23/04).

Naime, pomenutim članom propisano je da strane javne isprave izdate u državama sa kojima BiH ima zaključene međunarodne ugovore o priznavanju javnih isprava, važe saglasno tim ugovorima. Istim članom je propisano da javne isprave, izdate u državama sa kojima BiH nema zaključene međunarodne ugovore o priznavanju važnosti javnih isprava, važe u BiH  samo ako sadrže sve elemente propisane odgovarajućim međunarodnim konvencijama i pod uslovom reciprociteta, čije postojanje utvrđuje Ministarstvo pravde BiH na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva vanjskih poslova BiH.

To u praksi znači da sa državama sa kojima BiH nije potpisala bilateralni međunarodni ugovor o priznavanju javnih isprava, kao i državama koje nisu članice Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (Haška konvencija – Apostille pečat) provodi se PUNA LEGALIZACIJA STRANIH JAVNIH ISPRAVA.

Dakle, svaki strani državljanin će proći jedan od 3 postupka u zavisnosti IZ KOJE STRANE DRŽAVE DOKUMENTI POTIČU.

1. PUNA LEGALIZACIJA STRANIH JAVNIH ISPRAVA

Za stranog državljanina koji će proći postupak pune legalizacije strane javne isprave to znači da je potrebno da stranu javnu ispravu ovjeri nadležni organ, u skladu sa unutrašnjim zakonodavstvom države u kojoj je isprava izdata, da se potom ta javna isprava nadovjeri kod Ministarstva vanjskih poslova države u kojoj je izdata javna isprava, i na kraju kod diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH akreditovanog u toj državi. (Za sve dodatne informacije vezano za nadovjeru javne isprave od strane diplomatsko – konzularnog predstavništva, možete kontaktirati Ministarstvo vanjskih poslova BiH.) Ovjerava se izvorni, originalni dokument.

Ukoliko je prevod sačinjen u državi u kojoj je izdata javna isprava legalizuje se na isti način kao i originalni dokument. Međutim, ukoliko je prevod sačinio stalni sudski tumač registrovan na sudu BiH, njegov pečat mora bit ovjeren pečatom mjesno nadležnog općinskog u FBiH, odnosno Osnovnog suda u Republici Srpskoj, u zavisnosti od sjedišta sudskog tumača.

2. DJELIMIČNA LEGALIZACIJA STRANIH JAVNIH ISPRAVA

Za stranog državljanina koji će proći postupak djelimične legalizacije strane javne isprave, to znači da ukoliko je država iz koje dokumenti potiču potpisnica Haške konvencije ili tzv. Apostille konvencija, legalizacija istih se vrši Apostille pečatom u državi iz koje dokumenti potiču, a isti će važiti u Bosni i Hercegovini obzirom da je i BiH potpisnica pomenute konvencije. Nakon toga neophodno je dokumente prevesti i ovjeriti kod ovlaštenog sudskog tumača i nadovjeriti u sudu.

3. POTPUNO OSLOBOĐENI OD LEGALIZACIJE

Za stranog državljanina koji će proći postupak oslobođenja od legalizacije strane javne isprave, znači da ukoliko je država iz koje dokumenti potiču ima sklopljen sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dovoljni su samo izvodi izdati na Internacionalnom obrascu koji ne podliježu nikakvom dodatnom nadovjeravanju.

  • Svi dokumenti ukoliko potiču iz država potpisnica Haške konvencije moraju sadržavati pečat Apostille.
  • Dokumenti iz država koje nisu potpisnice Haške konvencije moraju biti ovjereni od strane Ministarstva vanjskih poslova države u kojoj su izdati i nadovjereni od strane ambasade BiH ili Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
  • Izvodi iz matičnih knjiga izdati na Internacionalnom obrascu ne podliježu bilo kakvom nadovjeravanju.

Na vjenčanju je obavezno prisustvo ovlaštenog sudskog tumača ukoliko osoba ne poznaje jedan od službenih jezika koji su u upotrebi u BiH.

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA U FEDERACIJI BIH