Skip to content
PROVEDENE JAVNE RASPRAVE O NACRTU BUDŽETA OPĆINE GORAŽDE ZA 2017. GODINU PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Ponedjeljak, 13 Mart 2017 15:46

Nakon što su vijećnici Općinskog vijeća Općine Goražde na 3. redovnoj sjednici usvojili predloženi Nacrt Budžeta Općine Goražde za 2017. godinu, zatim Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Goražde za 2017. godinu i Nacrt Budžetskog kalendara Općine Goražde za 2017. godinu, te nakon što su održane javne rasprave za navedene nacrte, gdje su građani iznijeli svoje prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije Prijedlog Budžeta spreman je za sjednicu Općinskog vijeća na kojoj će završnu riječ o Budžetu za 2017. godine dati vijećnici.

O samom Prijedlogu Budžeta za 2017. godinu u izjavi za medije viši stručni saradnik za budžet Službe za finansije, trezor i privredu Općine Goražde, Elmedin Bardak je istakao – ''Što se tiče samog Budžeta Općine Goražde za 2017. godinu na svojoj trećoj redovnoj sjednici održanoj 02. februara ove godine Općinsko vijeće usvojillo je Nacrt Budžeta za 2017.godinu u iznosu od 8.928.230,00 KM i svojiim zaključkom obavezalo Komisiju za Budžet  i Službu za finanasije da provedu javne rasprave. Shodno navedenom zaključku  Komisija za Budžet i Služba za finansije su provele dvije javne rasprave održane 21. i 23.  februara ove godine i nakon provedenih javnih rasprava zapisnik sa istih dostavilo predlagaču i Komisiji za Budžet. Nakon sastanka sa predlagačem razmatrani su zapisnici sa javnih rasprava kao i pismene primjedbe koje su upućene na Nacrt Budžeta kojih je mogu reći bilo dosta i nakon tih korekcija izvršene su određene korekcije na Nacrt odnosno povećan je isti i prijedlog Budžeta u iznosu od 9.200.750,00 KM upućen je Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Što se tiče same strukture Budžeta, govorim u okviru prihodovne strane, porezni prihodi su planirani u iznosu od 3.706.650,00 manji su u odnosu na prethodnu godinu iz razloga smanjenja procenta učešća Općine Goražde u prihodima od indirektnih poreza donesenog na osnovu Uputstva o određivanju učešća jedinica lokalne samouprave u prihodima od indirektnih poreza Federalne ministrice. Što  se tiče neporeznih prihoda oni su planirani  u iznosu od 3.051.000,00 KM i veći su u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 326.000,00 KM a razlog tome je planiranje utroška namjenskih  sredstava prvenstveno poreza po osnovu posebnih poreza za zaštitu i spašavanje.

Što se tiče tekućih i kapitalnih transfera oni su planirani u iznosu od 640.000,00 odnosno 1.795 500,00 KM.  Što se tiče rashodovne strane bitno je istaći da je u strukturi rashoda za plate i naknade planirani i izdaci za 30 lica iz kategorije nezaposlenih lica po UNDP-ovom projektu Ekonomsko osnaživanje najugroženijih populacija kroz javne radove. Što se tiče kapitalnih  transfera i izdataka kao i učešća u održavanjima oni su planirani u iznosu od 2.788 000, 00 KM i to su kapitalni izdaci i kapitalni transferi kao što su sufinansiranje projekata Marka na marku, vodovod Starac, rekonstrukcija kanalizacione mreže i površinskih voda, učešće u finansiranju projekata sa domaćim i međunarodnim organizacijama i višim nivoima vlasti, nabavka zemljišta, rekonstrukcija cesta, izrada projektne dokumentacije, kao usluge popravka i održavanja cesta, usluge za održavanje javne rasvjete, usluge uređenja grada i prigradskih naselja, izdaci za javnu rasvjetu odnosno električnu energiju. U okviru kapitalnih transfera u prijedlogu Budžeta planirano je i 250. 000, 00 KM  za izgradnju općinske deponije.

Što se tiče povećanja u odnosu na Nacrt Budžeta ona su povećana u dijelu izdataka za javne ustanove koje su  od 01.01.2016. preuzete na trezor kao i transfera prema JKP ''6 mart'', također je došlo do povećanja izdataka za usluge održavanja cesta, zatim povećanja namjenskog utroška sredstava posebnog poreza po osnovu zaštite i spašavanje te izdatak za plate u iznosu 100.000,00 KM plate za 30 nezaposlenih lica po UNDP-ovom projektu’’.

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 245025030009
  • PDV: 4245025030009