Skip to content
Javni poziv za finansiranje projekata za sport, kulturu, udruženja i pojedince u 2012.godini PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Utorak, 27 Septembar 2011 13:42
Goražde, 26.09.2011.godine
 
 
            Na osnovu člana 10. Odluke o utvrđivanju kriterija, načina i postupka dodjele finansijskih sredstava za sport, kulturu, udruženja i pojedince („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br.14/07), Načelnik Općine Goražde, r a s p i s u j e
 
 
JAVNI POZIV
za finansiranje projekata za sport, kulturu, udruženja i pojedince u 2012.godini
 
 
 
 Predmet Javnog poziva je finansiranje projekata za sport, kulturu, udruženja i pojedince u 2012. godini iz slijedećih oblasti kroz koje Općina Goražde izražava javni interes:
 
a)      Sport - Javni interes Općine Goražde za 2012.godinu su  projekti podrške MRK Goražde,  ŽRK Goražde i FK Goražde .Također u ovoj oblasti mogu aplicirati i drugi sportski klubovi za svoje redovne takmičarske aktivnosti a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima Općine Goražde,
 
b)      Kultura - Javni interes Općine Goražde za 2012.godinu su projekti afirmacije mladih stvaralaca, te očuvanje tradicije i kulturne baštine naroda BiH,
 
c)      Socijalna i zdravstvena zaštita - Javni interes Općine Goražde za 2012.godinu su projekti pomoći bolesnim osobama, djeci i odraslima sa umanjenim   psihofizičkim sposobnostima, te starima, ženamai žrtvama porodičnog nasilja.
 
  Pravo prijave na Javni poziv imaju sve sportske, kulturne asocijacije i udruženja koja su registrovana za     
  obavljanje sportskih, kulturnih i drugih djelatnosti na područje općine Goražde, kao i pojedinci.
 
            Kriteriji za dodjelu finansijskih sredstava u 2012. godini su:
 
I   OPĆI KRITERIJI
 
 1. Doprinos projekta razvoju lokalne zajednice, a u skladu sa Srednjoročnom razvojnom    
     strategijom Općine Goražde.
2. Kvalitet predloženih projekata sa konkretnim pokazateljima provodljivosti i samoodrživosti.
3. Doprinos projekta u radnoj okupaciji ili drugoj konkretnoj pomoći osobama sa invaliditetom.
 
  
II    POSEBNI KRITERIJI
 a)       za sport
 
1.   Klub od općeg interesa za lokalnu zajednicu
2.       Razvoj amaterskog sporta i selekcije u klubu
3.       Broj angažovanih volontera i mladih
4.       Dosadašnji rad kluba
 
 
-   broj članova kluba
-   internacionalna priznanja
-   broj osvojenih medalja i postignuti plasman u takmičarskim ligama
-   historijat kluba
 5. Broj angažovanih osoba sa hendikepom
 
 
b)      za kulturu
 
1.   Doprinos udruženja razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma
2.   Broj angažovanih volontera u realizaciji projekta
3.   Dosadašnji rad udruženja
      - broj članova udruženja
      - broj osvojenih priznanja
      - broj organizovanih manifestacija u prethodnoj godini  
      - historijat udruženja
 
c)       za udruženja
 
1.   Doprinos projekta u rješavanju problema i zahtjeva građana općine Goražde
2.   Broj angažovanih volontera u realizaciji projekta
3.   Dosadašnji rad i rezultati udr
      - broj članova udruženja
      - pregled do sada realizovanih projekata
      - certifikati (koji su vezani za osnovnu djelatnost udruženja)
      - historijat udruženja
   4.   Doprinos projekta u rješavanju problema osoba sa invaliditetom
 
d)      za pojedince
 
1.   Doprinos projekta razvoju umjetničkog, književnog, likovnog, muzičkog, kulturnog,      
      sportskog obrazovnog, edukativnog, debatnog, tehničkog i drugog stvaralaštva na području Općine    
      Goražde
2.   Kvalitet i samoodrživost projekta
3.   Jasan finansijski, vremenski i metodološki plan realizacije projekta 
4.   Izvještavanje o evaluaciji i monitoringu projekta  
 
 
Eliminatorni kriteriji su:
 
 Nedostaju formalni uvjeti za kandidovanje projekta (nepotpuna ili netačna dokumentacija);
 Projekat odražava ozbiljno neznanje i predrasude vezane za problem;
 Projektu nedostaje jasan prikaz rezultata-uspješnosti u dijelu unutrašnjeg vrednovanja –evaluacije;
 Administrativni troškovi prelaze 8% Budžeta projekta;
 Prijedlog projekta je u odgovarajućoj formi, ali nedostaju ključne informacije;
 Aktivnosti predviđene projektom već postoje /realizuju se u Općini/;
 Nedostaje narativni i finansijski izvještaj projekta koji je finansiran iz budžeta Općine Goražde u prethodnoj   
 godini;
 Zapisnik sa posljednje održane skupštine udruženja.
 Neučestvovanje u projektima koje organizuje i realizuje Općina  Goražde. 
 
 Projekat treba da sadrži:
 
-     naziv projekta,
-     naziv organizacije (adresa, telefon/fax i e-mail),
-     oblast na koju se odnosi projekat i opis konkretnog problema koji se rješava realizacijom         
      projekta,
 
 
-    ciljeve projekta (na koji način projekat doprinosi rješavanju problema),
-    rok za podnošenje tekstualnog i finansijskog izvještaja zajedno sa (skicama, planovima, crtežima,      
     fotografijama, kompjuterskim simulacijama, cd prezentacija i sl.),
-    Budžet projekta (navesti detaljan budžet projekta po stavkama, kao i sumu  koja se potražuje),
-    Način praćenja projekta (evaluacija),
-    Ovlašćeno (odgovorno) lice za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa, telefon, e-      
       mail) i
-   broj žiro računa.
 
 
 Uz prijavu se prilaže:
 
 -   dokaz o sudskoj registraciji na području općine Goražde i dokaz o poreskoj registraciji,
-     finansijski i narativni izvještaj o utrošku sredstava dodjeljenih od Općine Goražde u 2010.godini,
-     kratak opis organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima,
-     prijedlog projekta kojim organizacija konkuriše za dodjelu sredstava,
-     preporuke eksperata iz relevantne oblasti o svrsishodnosti projekta po korisniku – ukoliko ih posjeduje,
-     garanciju (izjavu) ovlašćenog lica da nije dobila sredstva od druge institucije za projekat ili dio projekta   
      koji kandiduje, a koja sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti po tom osnovu,
-     zapisnik sa posljednje održane skupštine udruženja.
 
 
Svi zaintersovani za učešće na Javni poziv obavezni su dostaviti navedenu dokumetaciju zajedno sa Obrascem za aplikaciju. On se može preuzeti u Centru za pružanje usluga (CSC) Općine Goražde na Info pultu ili putem Web stranice Općine Goražde ovdje: APLIKACIONI OBRAZAC.
 
 
Prijave se predaju u Centru za pružanje usluga (CSC) na protokolu Općine Goražde ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti, na adresu:
Općina Goražde, ul.Maršala Tita br.2.
Komisiji za ocjenu projekata za sport, kulturu, udruženja i pojedince, sa naznakom
“Ne otvaraj”.
 
 Javni poziv za finansiranje projekata za sport, kulturu, udruženja i pojedince u 2012. godini traje 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Općine Goražde, a objaviće se i na RTV BPK Goražde i Općinskom WEB-site.
 
Dodatne informacije: Sve informacije u vezi sa učešćem na Javni poziv mogu se dobiti putem kontakt telefona 038/241-450, lok. 210.
 
    NAČELNIK OPĆINE
                                                                   mr.sci.Muhamed Ramović  
 
 
Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 4245025030009
  • PDV: 245025030009