Skip to content
Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava organizacijama i pojedincima za projekte mladih za 2012. godinu PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Utorak, 27 Septembar 2011 13:37
Goražde, 26 .09. 2011.godine
 
         Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju kriterija, načinu i postupku dodjele finansijskih sredstava organizacijama i pojedincima za projekte mladih (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ br.04/08), Načelnik Općine Goražde,  r a s p i s u j e
 
 
JAVNI  POZIV
za dodjelu finansijskih sredstava organizacijama i pojedincima
za projekte mladih za 2012. godinu
 
 
            Predmet Javnog poziva je raspodjela finansijskih sredstava za 2012. godinu sa budžetske pozicije grant za mlade iz slijedećih oblasti kroz koje Općina Goražde izražava javni interes:   
      
a)      Zapošljavanje -  Javni interes Općine Goražde za 2012.godinu su  projekti edukacije o zapošljavanju i samozapošljavanju mladih,
b)      Obrazovanje - Javni interes Općine Goražde za 2012.godinu je  podrška  projektima edukacije   iz oblasti elektronskog opismenjavanja i učenja stranih jezika,
c)      Informisanje -Javni interes Općine Goražde za 2012.godinu  je podrška projektima koji će afirmisati učešće mladih u printanim i elektronskim  medijima i drugim vrstama publikacija,
d)      Socijalna i zdravstvena zaštita -Javni interes Općine Goražde za 2012.godinu su  projekti edukacije mladih o reproduktivnom zdravlju,
     e)   Sport -Javni interes Općine Goražde za 2012.godinu je podrška projektima koji afirmišu veću   
           uključenost mladih u sportske aktivnosti ,
f)    Kultura -podrška projektima koji    Javni interes Općine Goražde za 2012.godinu je
afirmišu veću uključenost mladih u oblasti kulture,
     g)  Mladi -Javni interes Općine Goražde za 2012.godinu su projekti jačanja kapaciteta mladih kroz  
           Vijeća mladih, Vijeća učenika i omladinska udruženja.
 
     Svi aplicirani projekti moraju biti  u skladu sa Strategijom razvoja omladinske politike Općine Goražde za period 2010.-2015.godina  koja je usvojena Odlukom Općinskog vijeća (“Službene novine Općine Goražde br.2/10).
 
           Pravo na dodjelu finansijskih sredstava imaju organizacije i pojedinci čija je osnovna misija promocija omladinskog aktivizma ili koje u svojoj organizacionoj strukturi imaju pretežno populaciju mladih,a  registrovane su za obavljanje djelatnosti iz svog djelokruga rada na području Općine Goražde.
           
            Kriteriji za dodjelu finansijskih sredstava za 2012. godinu su:
 
 
             I   OPĆI   KRITERIJI
 
           1. Vezanost projekta za oblasti navedene u članu 3. ove Odluke ......................................max 10 bod
           2.  Doprinos projekta razvoju lokalne zajednice, a u skladu sa Srednjoročnom razvojnom 
 Strategijom Općine Goražde...........................................................................................max 20 bod
           3. Kvalitet predloženih projekata sa konkretnim pokazateljima provodljivosti i
                  samoodrživosti .................................................................................................................max 10 bod
           4. Doprinos projekta aktivizmu i pokretanju novih inicijativa od strane mladih .....................max10 bod
 
       
 
            II    POSEBNI KRITERIJI
 
1.       Broj mladih angažovanih na projektu.............................................................................max 15 bod
2.       Promovisanje volonterizma...........................................................................................max 10 bod
3.       Aktivnosti za veće učešće mladih u društvenom životu...............................................max 10 bod
4.       Saradnja i partnerski odnos sa drugim udruženjima, javnim i poslovnim sektorom...........max 15 bod
             
 
Eliminatorni kriteriji su:
 
Nedostaju formalni uvjeti za kandidovanje projekta (nepotpuna ili netačna dokumentacija);
Projekat odražava ozbiljno neznanje i predrasude vezane za problem;
Projektu nedostaje jasan prikaz rezultata-uspješnosti u dijelu unutrašnjeg vrednovanja;
Administrativni troškovi prelaze 8% Budžeta projekta;
Prijedlog projekta je u odgovarajućoj formi ali nedostaju ključne informacije;
Aktivnosti predviđene projektom već postoje /realizuju se u Općini/;
Nedostaje finansijski izvještaj projekta koji je finansiran iz budžeta Općine Goražde u prethodnoj godini. 
Neučestvovanje u projektima koje organizuje i realizuje Općina Goražde.
 
Aplikacije s kojima se konkuriše na određena finansijska sredstva namjenjena za projekte mladih treba da sadrže:
-         dokaz o registraciji na području Općine Goražde i dokaz o poslovnoj registraciji,
-         kratak opis asocijacije ili udruženja sa podacima o prethodno implementiranim projektima,
-         preporuke eksperata iz relevantnih oblasti o svrsishodnosti projekta po korisnika – ukoliko ih
          posjeduje,
-         garanciju (izjavu) ovlaštenog lica da nisu dobili sredstva od druge institucije za projekat ili dio projekta
          koji kandiduje, a koji sadrži odredbu o prihvatanju odgovornosti po tom osnovu,
-         broj žiro računa i naziv banke.
 
  Poziv za raspodjelu sredstava traje 15 dana od dana objavljivanja.
 
 Projekti se pišu na posebnim aplikacionim obrascima, koji se preuzimaju u Službi za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove, u Centru za pružanje usluga građanima (CSC) na info-pultu ili putem Web stranice Općine Goražde ovdje: APLIKACIONI OBRAZAC.   Potencijalni aplikanti na raspisani Javni poziv mogu aplicirati samo jednom projektnom aplikacijom. .
Prijave na Javni poziv se predaju lično u Centru za pružanje usluga (CSC) na protokolu Općine Goražde ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti, na adresu: Općina Goražde, ul.Maršala Tita br.2. Komisiji za odabir, vrednovanje i ocjenu projekata organizacija i pojedinaca za projekte mladih u 2012. godini,sa naznakom “Ne otvaraj”.
 
 Dodatne informacije: Sve informacije u vezi sa učešćem na Javni poziv mogu se dobiti putem kontakt telefona 038/241-450, lok. 210.
 
 
                                                                             NAČELNIK OPĆINE
                                                                   mr.sci.Muhamed Ramović  
Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 4245025030009
  • PDV: 245025030009