Skip to content
Konkurs za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Ponedjeljak, 14 Novembar 2011 13:23
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
OPĆINA GORAŽDE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Broj:424 /11
Datum:11.11.2011.godine.
Na osnovu člana 56.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju   („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:15/09) i Odluke UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde broj: 422/11 , direktor JU za predškolski odoj i obrazovanje Goražde raspisuje:
 
K O N K U R S
za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme
 
I
Raspisuje se konkurs za radno mjesto odgajatelja na određeno radno vrijeme do 30.06.2012.godine, 2 (dva) izvršioca.
 
II
Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom kandidati su dužni pored opštih uslova propisanih Zakonom dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i to:
1.Diplomu o završenoj školskoj spremi(VII stepen iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja Bakaleaurat/Bachelor za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja ili Magistra za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za odgajatelja
3.Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
4.Uvjerenje o nekažnjavanju - Općinski i Kantonalni sud ( ne starije od 6 mjeseci)
5.Izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od 6 mjeseci)
 
III
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavit će se intervju.
 
IV
Svi dokumenti moraju biti orginali ili ovjerene kopije.
Primljeni kandidat dužan je u roku od 7 dana od dana prijema priložiti ljekarsko uvjerenje.
 
V
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijim dostaviti na adresu vrtića:
 
JU Predškolski odgoj i obrazovanje
                                                  Ul.Maršala Tita br.6

                                                  73 000 Goražde

Share
 

Sjedište Gradske uprave

  • Ulica: Maršala Tita br. 2
  • 73000 Goražde 
  • Telefon: +387 38 221 002
  • Telefon: +387 38 241 450
  • Fax :+387 38 221 332
  • E-mail: grad@gorazde.ba
  • ID: 4245025030009
  • PDV: 245025030009