ZDRAVSTVENI SAVJET GRADA GORAŽDA RAZMATRAO INFORMACIJU O STANJU CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I NJEGOVOM RADU I FUNKCIONISANJU

Zdravstveni savjet Grada Goražda danas je održao svoju 12. redovnu sjednicu. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice na dnevnom redu se našla tačka. Informacija o stanju Centra za mentalno zdravlje (CMZ) i njegovom radu i funkcionisanju. Obzirom da je u posljednje vrijeme zabilježen povećan broj samoubistava, Zdravstveni savjet, u domenu svoje nadležnosti nastojat će raditi na podizanju svijesti o bitnosti prevencije i očuvanja mentalnog zdravlja stanovništva.

Pomenuti Centar za mentalno zdravlje Goražde u svom radu proveo je brojne aktivnosti i zabilježio poseban uspjeh u radu, no odnedavno gorući problem u ovom Centru jeste nedostatak neuropsihijatra. Zdravstveni savjet ukazao je na potrebu specijalizacije neuropsihijatra i psihologa, te njihovo stambeno zbrinjavanje, što bi se trebalo riješiti kroz rebalans Budžeta Grada i BPK-a Goražde.

Također je pokrenuta i inicijativa za formiranjem Komisija u zdravstvenim ustanovama  gdje su smještene osobe sa duševnim oboljenjima, a sto je i zakonska obaveza. Dogovoreno je da se uspostavi bolja saradnja Zdravstvenog sektora Grada i Kantona sa Federalnom komisijom, koja je formirana za zaštitu prava osoba sa duševnim smetnjama.

Zdravstveni savjet će u narednom periodu, u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima, a u saradnji sa ustanovama primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, inicirati sa nadležnim adresama donosilaca odluka Grada i Kantona  aktivnosti na prevenciji i podizanju svijesti o bitnosti očuvanja mentalnog zdravlja građana, a prije svega, obezbjeđenju neophodnih finansijskih sredstava kroz predstojeće rebalanse gradskog i kantonalnog budzeta za angažman nedostajućeg doktorskog kadra pri Centru za mentalno zdravlje. Potom osiguranje stambenih rješenja za neophodan ljekarski kadar. Te povećanje broja specijalizacija za dodatno usavršavanje našeg raspoloživog doktorskog kadra.