ZAVRŠNA FAZA PROCESA PRIPREMA PROJEKTA SVJETSKE BANKE ”PROGRAM INTEGRIRANOG RAZVOJA KORIDORA RIJEKA SAVA I DRINA”

U toku je završna faza procesa priprema projekta Svjetske banke ”PROGRAM INTEGRIRANOG RAZVOJA KORIDORA RIJEKA SAVA I DRINA” kojeg će u saradnji sa svim nadležnim institucijama, implementirati Jedinica za implementaciju projekta pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Jedna od obaveza, koje su uvjet za nastavak aktivnosti u procesu priprema projekta je izrada dokumenata koji se odnose na okolišno i društveno upravljanje projektom:

  • Plan za preuzimanje obaveza za životnu sredinu i socijalna pitanja;
  • Okvir upravljanjem okolišem i socijalnim pitanjima;
  • Procedure za upravljanje radnom snagom;
  • Okvir za preseljenje za BiH;
  • Plan uključivanja zainteresiranih strana

Navedeni dokumenti postavljeni su na stranici Grada Goražda https://gorazde.ba/strateski-dokumenti/.  U skladu sa operativnim politikam Svjetske banke ovi dokumenti bi trebali biti dostupni široj javnosti kako bi potencijalni korisnici bili upoznati sa budućim projektnim aktivnostima i mogli dati svoje komentare na iste.