PREDSJEDNIŠTVO SAVEZA OPĆINA I GRADOVA FBIH ODRŽALO ČETVRTU ONLINE SJEDNICU

U skladu sa članom 27. Statuta Saveza općina i gradova Federacije BiH (SOGFBIH), a povodom situacije izazvane pandemijom Koronavirusa, Saveza općina i gradova Federacije BiH održao je četvrtu vanrednu (online) sjednicu Predsjedništva Saveza, kojoj je između ostalih, prisustvovao i gradonačelnik Grada Goražda dr.sci. Muhamed Ramović koji je član Predsjedništva Skupštine SOGFBiH.

Na pomenutoj sjednici Predsjedništvo Saveza je ostalo pri svojoj ranijoj odluci kojom je predložilo Vladi Federacije BiH da donese Odluku o raspodjeli sredstava od tekućih transfera, kojom bi se, sukladno principima humanosti i solidarnosti u trenutnoj situaciji, iznos od 30.000.000 KM tekućih transfera namijenjen općinama i gradovima iz federalnog proračuna/budžeta ravnopravno i jednako rasporedio na svih 80 jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH, tako da svaka općina i grad dobije jednak iznos transfernih sredstava – 375.000 KM. Ovakav jednak način raspodjele transfernih sredstava općinama i gradovima odražavao bi jednakopravan tretman svih jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Na sjednici je pored ostalog, diskutirana Politika jačanja financijske pozicije općina i gradova u Federaciji BiH i prijedlog Strategije javnog zagovaranja ove politike.Ova Politika predstavlja analitički zasnovanu, argumentiranu i validnu osnovu Saveza za neophodne izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, s ciljem financijskog jačanja pozicije općina i gradova u Federaciji BiH u raspodjeli javnih prihoda, jer postoji nerazmjer između pripadajućih prihoda i objektivnih rashodovnih potreba općina i gradova.

Politika Savezakao odgovor naproblem nepovoljne financijske pozicije općina i gradova je: (1) povećanje udjela općina i gradova u Federaciji BiH u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa sadašnjih 8,42% na 9,81%, što bi nadoknadilo iznos umanjenja prihoda nastao temeljem otplate vanjskog duga viših razina vlasti; te (2) povećanje udjela općina i gradova u Federaciji BiH u raspodjeli prihoda od izravnih poreza (poreza na dohodak i poreza na dobit).

Okosnica Politike jačanja financijske pozicije JLS u Federaciji BiH zapravo je vraćanje javnog novca bliže građanima. Općine i gradovi su razina vlasti najbliža građanima, koja poznaje njihove svakodnevne probleme i zadovoljava njihove osnovne potrebe za javnim uslugama, te daje najopipljivije rezultate. Stoga, slabom financijskom pozicijom općina i gradova u Federaciji BiH ugroženi su kvaliteta života građana i lokalni ekonomski razvoj.

Također je usvojena i Strategija javnog zagovaranja jačanja financijske pozicije JLS u Federaciji BiH, u okviru koje su naznačeni i definirani koraci, kojim će Savez u narednom periodu komunicirati i predstavljati ove politike predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH, predstavnicima međunarodne zajednice kao i javnosti.

Na sjednici je bilo riječi i o problemima izazvanim poplavama u Tuzlanskom kantonu, te će u vezi s tim, Savez uputiti molbunadležnim organima za pružanje hitne pomoći područjima pogođenim poplavamaimajući u vidu da se radi o situaciji koja zahtjeva urgentno postupanje.

Pored navedenog, Predsjedništvo je usvojilo zapisnike sa sjednica skupštinskih komisija Saveza, kao i zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora Saveza.

Članovi Predsjedništva su na znanje primili različite informacije kao što suinformacije o aktivnostima Saveza vezano za Nacrt zakona o građevinskom zemljištu, Nacrtu zakona o dugu, zaduživanju i garancijama Federacije BiH, informacije sa održanih kantonalnih sastanaka sa jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, Unsko-sanskom kantonu i zajedničkom sastanku za Hercegovačko-neretvanski kanton, županiju Zapadnohercegovačku i Hercegbosansku županiju.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI