POTPISAN PROTOKOL ZA PREVENCIJU I POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA PROSJAČENJA I SVIH DRUGIH OBLIKA EKSPLOATACIJE DJECE U BPK-A GORAŽDE

U organizaciji Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima BPK-a Goražde i Udruženja ”Zemlja djece u BiH”, uz podršku World Visiona BiH, Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Romskog informativnog centra Kali Sara,  danas je u sali Skupštine BPK-a upriličeno potpisivanje Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece u BPK-a Goražde.

Prije samog potpisivanja Protokola prisutnima su se obratili koordinator Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima BPK-a Edin Manjo, Mirsada Bajramović, direktorica Udruženja ”Zemlja djece u BiH”, Dervo Sejdić, predsjednik Romskog Informativnog centra ”Kali Sara”, te Adisa Hubanić-Redžić Projekt koordinator World Vision-a BiH.

 Ovom prilikom istaknuto je da se u proteklih 12 mjeseci vrijedno radilo na pripremi Protokola, gdje je nosilac istog Udruženje Zemlja djece u BiH u saradnji sa Koordinacionim  timom za borbu protiv trgovine ljudima u BPK-a, uz podršku World Visiona.

Problem prosjačenja i svih drugih eksploatacija djece prisutan je na području cijele BiH, pa tako i BPK-a. Potpisivanjem ovog Protokola predstavnici 23 relevantne institucije nadležne za zaštitu djece i prevenciju eksploatacije i prisilnog prosjačenja djece u BPK-a Goražde, među kojima je i Gradska uprava Goražde, škole, Centar za socijalni rad, MUP, poduzeli su aktivnost na prepoznavanja i identifikaciji ovog problema u društvu, te zajedničkog rješavanja istog.

Protokoli su uspostavljeni u općinama i gradovima u kojima je evidentiran visok broj djece koja prosjače. Do sada su protokoli potpisani u 8 općina, a potpisat će ih i u upotrebu staviti ukupno 30.

Da bi se prava na zaštitu od eksploatacije, zlostavljanja i zanemarivanja ostvarila, potrebno je djelovati preventivno, a u slučajevima kada se ekploatacija, zlostavljanje ili zanemarivanje dogodi osigurati pravovremenu multisektorsku i multidisciplinarnu intervenciju koja će obezbijediti adekvatno zbrinjavanje i oporavak djeteta.

“Svojim potpisom, nadležne institucije se obavezuju na koordinaciju i pravilno postupanje sa potencijalnim žrtvama trgovine, u ovom slučaju djece izložene eksploataciji, a u skladu sa protokolom”, izjavila je Adisa Redžić, predstavnica World Vision-a BiH.

Pored jačanja sistema prevencije i reagovanja na krivična djela trgovine ljudima, u lokalnim zajednicama sa velikim brojem djece u riziku zagovaramo za promjenu shvatanja i ponašanja koja ugrožavaju prava djece.

“Razgovaramo sa ljudima unutar zajednica i informišemo ih da je ovo krivično djelo i da niti jednom djetetu nije mjesto na ulici, već u školi”, izjavio je Dervo Sejdić, član Romskog informativnog centra Kali Sara.

Edin Manjo, istražitelj Sektora kriminalističke policije Uprave policije Goražde, koordinator Koordinacionog tima o samom Protokolu u izjavi za medije je rekao: ”To je jedan dokument koji je jako važan u smislu primjene međuinstitucionalne saradnje. Taj protokol jednostavno pravi jedan hodogram postupanja u slučaju kad dođe do otkrivanja žrtve trgovine ljudma ili preventivnog postupanja. Svi potpisnici, ovih 22-23 institucije koje su potpisle ovaj Protokol jednostavno po tom Protokolu znaju decidno nedvosmisleno  šta  u kojem trenutku trebaju da rade. Kada dođe do slučajeva otkrivanja nekog od obilježja eksploatacije djece, kada dođe npr. do Uprave policije, policija zna  šta poduzeti, a npr. kada dođe zdravstvena ustanova do tih informacija ona će tim Protokolom znati kako treba u tim situacijama da se ponaša, koga da obavjesti, šta dalje da radi. Mislim da je to dokument koji će jednostavno unaprijediti postupanje svih institucija koji dođu u kontakt sa djecom žrtvama prosjačenja, trgovine ljudima i sl.”

Mirsada Bajramović, predsjednica Udruženja ”Zemlja djece u BiH”: ”Eksploatacija djece u BiH je  izuzetno prisutna. Najzastupljeniji oblici su prosjačenje, rana udaja ili seksualna eksploatacija posebno u  virituelnom okruženju i naravno da nije zaobiđen ni Grad Goražde, niti BPK-a. Svakodnevno možemo na ulici da vidimo djecu koja prosjače, odnosno djecu koja  su potencijalne žrtve trgovine ljudima. Zato je nama zadatak bio da mi u skladu sa  Akcionim planom za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima u BiH 2020-2023 godina, uradimo  jedan Protokol za postupanje  u slučaju prosjačenja ili svih drugih slučajeva prosjačenja djece, ali naravno Protokol je isključivo namjenjen prevenciji ovakvih oblika eksploatacije djece.

Ovaj Protokol je važan iz više razloga, prije svega da preveniramo svaki vid nasilja nad djecom, uključujući eksploataciju u BPK-a, zatim da povežemo sve lokalne institucije koji su u sistemu zaštite djece, uključujući i resurse nevladinih organizacija i da ih stavimo  u službu  proaktivne identifikacije potencijalnih žrtava trgovine ljudima, kad su u pitanju djeca i naravno da svakom djetetu koje je u visokom riziku ili je već žrtva eksploatacije ponudimo adekvatnu zaštitu. Jako nam je važno  da kroz ovaj Protokol senzibiliziramo  javnost odnosno građane u BPK-a  da je ova eksploatacija, odnosno ovo iskorištavanje  djece koje vide svakodnevno na ulici  nasilje nad djecom i da moraju prijaviti  kad  god vide djete na ulici, koje je zanemareno ili je zlostavljano da prijave. To je odgovornost građana”

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI