ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA NA TEMU ”RAZVOJ KOMPETENCIJA IZABRANIH ZVANIČNIKA I UPOSLENIKA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA USLUGE VODOSNABDJEVANJA,ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA”

Savez općina i gradova F BiH uključen je u provedbu projekta ”Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdjevanja i odvodnje otpadnih voda.” Ovaj projekat usmjeren je na povećanje efektivnosti i efikasnosti javnih komunalnih preduzeća iz oblasti vodosnabdjevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda na Zapadnom Balkanu, dajući doprinos boljem pružanju usluga sa ciljem povećanja broja stanovništva koje ima pristup uslugama pitke vode i kanalizacije, te da bi se zadovoljila pravna stečevina EU za okoliš.

U okviru ovog projekta Savez općina i gradova F BiH  je jučer u Goraždu, u hotelu Behar proveo obuku na temu:” Razvoj kompetencija izabranih zvaničnika i uposlenika za usluge vodosnabdjevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda”. Ciljevi obuke bili su da se učesnici upoznaju sa pravnim i institucionalnim okvirom lokalne samouprave u sektoru vodnih usluga kako bi bolje razumijeli svoju ulogu i odgovornost, da učesnici razumiju važnost i potrebu za poboljšanjem organizacije pružanja vodnih usluga na nivou jedinice lokalne samouprave, te da učesnici zajednički razvijaju svoje kompetencije i na taj način osiguraju saradnički pristup pružanju vodnih usluga na lokalnom nivou. Obuku su vodili  odabrani predavači sa velikim iskustvom u ovoj oblasti, i to: Amra Hamzić, šef Službe za internu reviziju Grada Tuzle, Mr.sc. Amer Halilović, direktor JKP „Radnik“ doo Zavidovići, Dr.sc. Muamer Hodžić, edukator Saveza općina i gradova FBiH.

POHVALE I KRITIKE
NA RAD GRADSKIH SLUŽBI