IZVJEŠTAJ O ODRŽANOM 2. MENTORSKOM SASTANKU-KOMPONENTA ZA MLADE (RELOAD2)

U okviru Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata komponente za mlade, koji se sprovodi u sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD2)[1]u saradnji sa Gradom Goraždem, u petak, 31.marta,2023. godine u terminu od 11.00 do 13.00 sati održan je drugi od tri planirana mentorska sastanka za zainteresovane predstavnike/ice organizacija civilnog društva (OCD). Prvi mentorski sastanak održan je u prostorijama Gradske uprave Goraždei bio je prilika da predstavnici OCD-a sa mentorom javnoprodiskutuju o nedoumicama i dilemama u okviru pripremeprojektnih prijedloga komponente za mlade.

Termin prvog mentorskog sastanka definisan je u samom Javnom pozivu za predaju projektnih prijedloga komponente za mlade u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u Gradu Goraždu,na zvaničnoj internet straniciGrada Goražda,te Razvojnog programaUjedinjenih nacija (www.undp.org).

Drugom mentorskom sastanku prisustvovalo je ukupnosedam predstavnika/ca organizacija civilnog društva (od čega četiri muškaraca i tri žene), jedna predstavnica Gradske uprave Goražde i UN volonterka.

Na početku mentorskog sastanka,učesnicima je ponovo pojašnjenauloga mentora i svrha održavanja mentorskih sastanaka. Tom prilikom je naglašeno kako je uloga mentoradapomogne u otklanjanju dilema i nedoumica koje predstavnici OCD mogu imati tokom pripreme projektnih prijedloga, ali da uloga mentora nije da na bilo koji način učestvuje u izradi samih projektnih prijedloga. Istaknuto je takođe dau cilju osiguranjai primjene transparentnog pristupa realizacija mentorstva, konsultacije „jedan na jedan“ sa predstavnicima OCD nisu dozvoljene. Nakon uvodnog predstavljanja svrhe mentorskih sastanaka i planiranog načina rada mentor je dao mogućnost prisutnima na sastanku da iznesu svoje dileme i postave pitanja.

Tokom drugog mentorskog sastanka, te na osnovu diskusije učesnika/ca sastanka, pojašnjena je interventna logika, kao i SMART indikatori. Prisutnima je pojašnjena veza između aktivnosti, rezultata i ciljeva. Naglašeno je kako svaki set aktivnosti mora doprinijeti ostvarenju rezultata, te da svi pobrojani rezultati moraju dovesti do ostvarenja specifičnog cilja, koji će uticati na sam opći cilj. Učesnicima je pojašnjeno kako ciljevi njihovih projekata, odnosno sami projektni prijedlozi moraju korespondirati sa prioritetnim oblastima koje su definisane u javnom pozivu.

Predstavnici organizacija najviše poteškoća su imali u procesu definisanja indikatora. Zbog toga im je na sastanku pojašnjena veza ciljeva i rezultata sa indikatorima, uz obrazloženje kako indikatori moraju biti SMART, odnosno da svaki indikator mora biti

  • S (Specific) – specifičan u odnosu na cilj koji je potrebno mjeriti;
  • M (Measuerable) – mjerljiv (kvantitaivno ili kvalitativno);
  • A (Available) – dostupan uz realne troškove;
  • R (Relevant) – relevantan i realističan za implementatora projekta;
  • T (Time -bound) – vremenski određen, odnosno određen period u kojem će se desiti promjena.

Svaki indikator mora imati svoju vrijednost s obzirom da će oni biti osnov za praćenje napretka ostvarenja postavljenih rezultata i ciljeva. Pojašnjen je izvor verifikacije i veza sa indikatorom.

Nedoumice su se odnosile i na definisanje pretpostavki i rizika. Predstavnici/e organizacija su bile u dilemi da li ciljna grupa koju su definisali u projektu, posebno socijalno isključene osobe mogu biti jedan od rizika. Mentorica je podsjetila da su rizici vanjske okolnosti koje mogu uticati na projekat, a pretpostavke način njihovog prevazilaženja u slučaju da budu realizovani. Također je naglasila da ciljna grupa ni u kom slučaju ne može biti jedan od rizika, s obzirom da je projekat namijenjen njoj, odnosno rješavanju problema i potreba ciljne grupe.

Na sastanku je dogovorena kako će tokom sljedećeg susreta posebno biti obrađen budžet i plan aktivnosti.

Na kraju sastanka mentor se zahvalio prisutnim predstavnicima/ama OCD na učešću, te najavio da će sljedeći, ujedno i posljednji mentorski sastanak biti organizovani7. aprila, 2023. godine u Gradskoj upravi Goražde s početkom u 11 sati.

U svrhu transparentnosti, svi zapisnici, uključujući i ovaj, sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Grada Goražda. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

[1]Regionalni program lokalnedemokratijenaZapadnomBalkanu (ReLOaD) finansiraEuropskaunija (EU), a provodiRazvojni program Ujedinjenihnacija (UNDP).