GRAD GORAŽDE U PARTNERSTVU SA UNDP RASPISUJE: JAVNI POZIV

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA  REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

Grad Goražde i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima ove jedinice lokalne samouprave (JLS) koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja Grada Goražda za period 2017.g.-2026.g.

Tematske oblasti i prioriteti (stavka 1., 2., 3., 4., 5., i 6.) su potvrđeni kroz konsultacije sa građanima i predstavnicima organizacija civilnog društva u sklopu javne rasprave organizovane 06. oktobra 2023. godine.

Tematske oblasti i prioriteti za mlade (stavka 3.) su dodatno potvrđeni kroz konsultacije sa mladima u okviru održanih sastanaka u sklopu Dijaloga za mlade na području Grada Goražde kroz aktivnosti koje provodi ReLOaD projekat. Dijalog za mlade Grada Goražde je platforma koja je korištena za komunikaciju i konsultacije sa mladima u periodu juni 2022. – oktobar 2023. godine. Ukupno su organizovana tri tematska sastanka na kojima je učestvovalo 55 mladih osoba (25M, 30Ž), aktivisti, volonteri, predstavnici organizacija civilnog društva sa područja Grada Goražde.

Pioritizirane su sljedeće tematske oblasti u okviru javnog poziva:

  1. SOCIJALNA POLITIKA

1.1 Projekti koji doprinose razvoju socio-edukacijskog sadržaja za djecu s poteškoćama u razvoju i pružanju

psihološke podrške roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju;

1.2 Podrška projektima koji imaju za cilj senzibiliziranje javnosti o nasilju (fizičkom, psihičkom,

virtuelnom/cyber), traumi i njihovim posljedicama na stanovništvo sa ciljem kreiranja adekvatne

podrške i prevencije;

1.3 Unapređenje postojećih i razvoj novih usluga za socijalno isključene kategorije stanovništva;

1.4 Podrška projektima koji doprinose osnaživanju žena i muškaraca, žrtava nasilja;

  1. KULTURA

2.1 Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za stanovništvo kroz promociju različitih vidova

kulture, umjetnosti, kulturno – umjetničkog amaterizma i volonterizma sa akcentom na uključivanje

mladih i djece iz osjetljivih kategorija stanovništva; 

  1. MLADI

3.1 Projekti koji nude edukativne i inovativne sadržaje za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju;

3.2 Podrška projektima koji potiču omladinski aktivizam i angažman mladih, nudeći nove i inovativne

sadržaje za mlade;

3.3 Podrška aktivnostima za osmišljavanje zabavnih, edukativnih i kulturnih sadržaja za mlade u otvorenim i zatvorenim prostorima (pozorišna umjetnost, kino projekcije, street art umjetnost);

*Tematske oblasti se odnose na posebnu korisničku kategoriju koju čine mlade osobe od 15 do navršenih 30 godina[2]. Načini i metode animiranja i masovnog uključivanja mladih u projektne aktivnosti trebaju biti detaljno pojašnjeni a broj korisnika projekta (ciljna grupa) naveden što je preciznije moguće. Projektni prijedlozi u okviru ovog javnog poziva treba da osiguraju uključivanje mladih osoba u sve predložene projektne aktivnosti i da obezbijede volonterski angažman mladih u lokalnoj zajednici. 

  1. NEFORMALNA EDUKACIJA

4.1 Projekti koji podstiču unapređenje znanja i vještina stanovništva na tržištu rada (necertificirane

obuke);

4.2 Projekti koji doprinose zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih;

  1. SPORT

5.1 Projekti koji doprinose povećanju sportsko-rekreativnog sadržaja ili promociji rekreativnog sporta;

  1. ZAŠTITA OKOLIŠA

6.1. Projekti koji imaju za cilj podizanje opće svijesti o očuvanju i zaštiti okoliša.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.

Grad Goražde i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest (6) do dvanaest (12) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu januar 2024. – decembar 2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.undp.org/bosnia-herzegovina, kao i na web stranici grada: www.gorazde.ba.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Goražde također se može preuzeti od 20. oktobra 2023. godine do 17. novembra 2023. godine, sa zvanične web stranice Grada Goražda (www.gorazde.ba) ili lično preuzimanjem u USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava 25. oktobra 2023.

INFORMATIVNE SESIJE:

  • Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan oktobra 2023. godine od 11,00 do 12,00 sati u prostorijama gradske uprave, ulica Maršala Tita 2, Goražde. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

 

  • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta – mentora. Planirano je da se održi ukupno šest (6) mentorskih sastanaka tokom trajanja javnog poziva. Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan 27. oktobra 2023. godine od 11,00 sati u prostorijama gradske uprave. Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD će se također održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti blagovremeno objavljen putem gradske web stranice. Od predstavnika OCD se očekuje da na mentorske sastanke dolaze sa pripremljenim nacrtima obaveznih dokumenata po javnom pozivu. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Grada Goražde. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

 

  • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 13. novembra 2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD2 projekat:

Grad Goražde

Ulica Maršala Tita 2

73000 Goražde, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 17. novembar 2023. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. 

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.undp.org/bosnia-herzegovina, te na web stranici grada www.gorazde.ba kao i na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave, u roku od 45 radnih dana od zatvaranja javnog poziva (izuzev u slučaju nepredviđenih okolnosti). Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

[1] * Za Evropsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999

[2] Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, Član 4. Stav 1. “omladina” ili “mladi” su osobe u životnoj dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti;