PREDSJEDNIŠTVO SKUPŠTINE SAVEZA OPĆINA I GRADOVA F BIH ODRŽALO DESETU REDOVNU SJEDNICU Ispis
Autor gorazde.ba   
Srijeda, 09 Oktobar 2019 22:59

Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova F BiH (SOGFBiH) održalo je danas u Sarajevu svoju desetu sjednicu. Sjednica je održana u hotelu Bristol, a sjednici, između ostalih, prisustvovao je i gradonačelnik Grada Goražda dr.sci. Muhamed Ramović koji je član Predsjedištva Skupštine SOGFBiH. 

Sjednica je započela usvajanjem Zapisnika i razmatranjem zaključaka sa prethodne sjednice, nakon čega je uslijedilo razmatranje Izvještaja sa sjednice Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja i Komisije za imovinska pitanja, prostorno uredenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša, kao i njihov zajednički izvještaj.

U sklopu Dnevnog reda od strane predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava i eksperta projekta ‘’Goal wash’’ predstavljen je nacrt Uredbe o utvrđivanju najniže cijene vodnih usluga, a razmatrala se i priprema novog Programa modernizacije sektora vodnih usluga kojem bi podršku trebala dati Svjetska banka.

Na Dnevnom redu razmatrala se i saradnja Saveza sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u sklopu čega su se članovima Predsjedništva obratili direktori pomenutih agencija.

Do kraja sjednice prezentovane su i informacije i to Plan posjete jedinicama lokalne samouprave po kantonima; Elementi i budući plan aktivnosti javnog zagovaranja izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH; Verifikacija primjedbe na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu Hercegbosanske županije; Informacija  o sastancima tematskih podskupina za izradu Strategije razvoja FBiH; Informacija o izmjeni Upute o određivanju udjela kantona, lokalnih zajednica i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2019. godinu; Informacija sa sastanka sa predstavnicima USAID-a oko njihovog prijedloga regulacije taksi i naknada u FBiH.

Na kraju sjednice, u sklopu tačke tekuća pitanja, razmatran je zaključak Općinskog vijeća Općine Hadžići u vezi sa migranskom krizom, kao i Uredba o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama, i upravnim organizacijama, pravnim osobama sa javnim ovlastima na teritoriji kantona, grada ili općine u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač kanton, grad ili općina, te u trgovačkim društvima u kojima kanton, grad ili općina sudjeluju s više od 50% ukupnog kapitala.