Skip to content
KABINET GRADONAČELNIKA - NADLEŽNOSTI PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Petak, 19 Maj 2017 14:46
 • Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovan;
 • Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovan;
 •  Vrši normativno-pravne, stručne i administrativne poslove u pripremi nacrta prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti općinskog načelnika, te poslove pripreme sjednica kabineta načelnika i praćenje realizacije njegovih odluka i zaključaka;
 •  Vrši poslove informisanja i stvaranja uvjeta za razvoj i slobodno djelovanje lokalnih i drugih informativnih medija;
 •  Vrši poslove upravljanja kvalitetom usluga u skladu sa ISO standardom;
 •  Vodi interne evidencije i čuvanje dokumentacije o radu općinskog načelnika;
 • Osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Općine;
 •  Koordinira rad i aktivnosati između kabineta načelnika, s jedne strane, i službi za upravu   Općine Goražde, sa druge strane;
 • Provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine i sektorskim strategijama te kreira i provodi akcione planove i programe rada;
 • Inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata te raznih razvojnih aplikacija kod drugih subjekata, koji su od interesa za Općinu;
 • Obezbjeđuje kontinuirano praćenje provedbe strateških planskih dokumenata, ažurira i inicira razradu projektnih prijedloga;
 • Vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije investicionih komunalnih projekata Općine, Kantona i dr. Subjekata;
 • Priprema investiciono-tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem Općine;
 • Vrši poslove održavanja i rekonstrukcije lokalnih cesta od interesa za Općinu i drugih nekategorisanih puteva;
 • Vrši stručnu obradu inicijativa mjesnih zajednica koje se odnose na komunalnu infrastrukturu;
 • Podnosi konačan izvještaj i obračun o završenim projektima i investicijama;
 • Obezbjeđuje prezentacije i promocije projekata Općine;
 • Vrši stručne analize i pripreme invještaja i informacija za potrebe općinskog načelnika;
 • Izrađuje tendersku dokumentaciju i provodi postupak javnih nabavki u skladu sa ZJN;
 • Organizuje internu reviziju o finansijskom poslovanju u Općini;
 • Obavlja i druge poslove i zadatke koji su mu dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Općine.
 
Share
 

Sjedište Gradske uprave

 • Ulica: Maršala Tita br. 2
 • 73000 Goražde 
 • Telefon: +387 38 221 002
 • Telefon: +387 38 241 450
 • Fax :+387 38 221 332
 • E-mail: grad@gorazde.ba
 • ID: 4245025030009
 • PDV: 245025030009