Skip to content
SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I RASELJENA LICA PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
četvrtak, 22 Januar 2009 09:30
NADLEŽNOSTI:
 ODGOVORNO LICE
 
 Adžem Enver
 Tel/Fax 038/228-551
 email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
 • -          Izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • -          Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • -          Vrši izradu nacrta podzakonskih akata iz nadležnosti Službe;
 • -          Sarađuje sa ovlaštenim organizacijama za izradu prostornoplanske dokumentacije prilikom njihove izrade;
 • -          Vrši izradu urbanističko-tehničkih uvjeta prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti za gradnju;
 • -          Vrši provjeru i ovjeru tehničke dokumentacije u postupku izdavanja odobrenja za građenje;
 • -          Vrši istraživanje i učestvuje u izradi studija i prostorno-planske dokumentacije u okviru nadležnosti Službe;
 • -          Vrši sprovođenje prostorno-planske dokumentacije na terenu, vrši parcelaciju građevinskog zemljišta prema Planu parcelacije ili drugim aktima;
 • -          Vodi evidenciju o prostorno-planskoj dokumentaciji kojom raspolaže Općina, vodi arhivu ove dokumentacije i vrši uspostavu i održavanje GIS-a prostornih podataka u elektronskom obliku;
 • -          Učestvuje i prati rad komisije za tehnički prijem;
 • -          Pregleda izvedbenu projektnu dokumentaciju za izgradnju građevina radi eventualne dopune i usklađenja sa urbanističko-tehničkim uvjetima;
 • -          Izrađuje prijedlog programa uređenja građevinskog zemljišta;
 • -          Direktno učestvuje i prati realizaciju programa uređenja građevinskog zemljišta;
 • -          Vrši pripremu i provodi postupak raspisivanja tendera i prikuplja ponude u cilju uređenja građevinskog zemljišta;
 • -          Učestvuje u pripremi i izradi nacrta finansijskog plana za uređenje i opremanje građevinskog zemljišta;
 • -          Sklapa ugovore za uređenje građevinskog zemljišta sa korisnicima;
 • -          Obračunava naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, naknade za rentu i druge doprinose;
 • -          Obračunava rentu za dodijeljeno građevinsko zemljište,
 • -          Vodi upravni postupak za izdavanje urbanističke saglasnosti;
 • -          Vodi upravni postupak za izdavanje odobrenja za građenje;
 • -          Vodi upravni postupak za izdavanje odobrenja za upotrebu građevine;
 • -          Vodi postupak i donosi rješenja o dodjeli na korištenje javnih površina i prestanku prava korištenja javnih površina;
 • -          Vrši poslove upravljanja javnim površinama;
 • -          Donosi rješenja o urbanističkoj saglasnosti, odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu građevine;
 • -          Vodi upravni postupak i donosi rješenja kojim se određuje rušenje građevine;
 • -          Predlaže programe zajedničke komunalne potrošnje, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javne rasvjete, uređenja grada i prigradskih naselja, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata komunalne infrastrukture i realizuje iste;
 • -          Obavlja poslove upravljanja objektima komunalne infrastructure koji nisu preneseni na upravljanje drugim preduzećima i ustanovama;
 • -          Vrši izdavanje lokacijskih informacija iz prostorno-planske dokumentacije, uvjerenja i drugih isprava o kojima se vodi službena evidencija;
 • -          Prati proces urbanizacije prostora;
 • -          Izrađuje projekte i vrši koordinaciju aktivnosti pri realizaciji projekata koji se odnose na sanaciju klizišta te izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete;
 • -          Predlaže potrebne mjere za obezbjeđenje povoljnih životnih uvjeta u cilju unapređenja i očuvanja čovjekove sredine;
 • -          Koordinira rad svih organa i organizacija koje se bave čuvanjem i unapređenjem čovjekove sredine, te usaglašava planove i programe rada i predlaže nacrte planskih i drugih dokumenata iz druge oblasti;
 • -          Radi informacije i nacrte normativnih akata iz oblasti unapređenja i zaštite čovjekove sredine;
 • -          Obavlja poslove i rješava u prvostepenom postupku u vezi sa izgradnjom, rekonstrukcijom i funkcionisanjem vodovoda, kanalizacije, javne čistoće, javne rasvjete  te ulica od interesa za Općinu i mjesne zajednice;
 • -          Vrši inspekcijski nadzor iz ove oblasti i preduzma mjere utvrđene zakonom i drugim propisima;
 • -          Vodi cjelokupni upravni postupak i vrši izradu nacrta rješenja iz stambene oblasti;
 • -          Obavlja poslove upravjanja stambenim fondom;
 • -          Vrši uviđaj na licu mjesta i kontroliše korištenje stambenih jedinica od strane privremenih korisnika stanova kao i korištenje stanova u vlasništvu Općine;
 • -          Vrši izvršenje izvršnih rješenja radi iseljenja bespravno useljenih lica, kao i radi povratka u posjed ranijim nosiocima stanarskog prava;
 • -          Predlaže nacrte ugovora o zakupu stanova;
 • -          Analizira uvjete i organizuje poslove u vezi sa povratkom raseljenih lica i izbjeglica na mjesto prijeratnog prebivališta;
 • -          Vodi postupak i vrši izradu nacrta rješenja o priznavanju i oduzimanju statusa raseljenih lica i izbjeglica;
 • -          Brine o zakonitom, blagovremenom i efikasnom ostvarivanju prava raseljenih lica, izbjeglica i azilanata, koja se odnose na zdravstvenu zaštitu, socijalnu adaptaciju te psihološku podršku i školovanje;
 • -          Učestvuje na izradi programa rada službe za raseljena lica i izbjeglice;
 • -          Provodi odluke donesene od nadležnih organa za pitanje izbjeglica i raseljenih lica;
 • -          Vodi registar raseljenih lica, izbjeglica i povratnika;
 • -          Priprema zbirne podatke o raseljenim licima, izbjeglicama i povratnicima;
 • -          Vrši registracije i evidenciju raseljenih lica smještenih u kolektivne smještaje i tranzitne centre;
 • -          Brine o organizaciji života u kolektivnim smještajima, te prati ostvarivanje prava raseljenih lica i izbjeglica;
 • -          Prikuplja prijave o dobrovoljnom povratku raseljenih lica i izbjeglica na svoje prebivalište na teritoriji Federacije;
 • -          Vrši koordinaciju između ustanova za socijalnu zaštitu, firmi i drugih pravnih lica u smislu poboljšanja socijalne zaštite;
 • -          Obavlja i druge poslove i zadatke koji su joj dati u nadležnost propisima Federacije, Kantona i Općine.
Share
 

Sjedište Grada Goražda

  Ulica: Maršala Tita br. 2
  73000 Goražde 
  Telefon: +387 38 221 002
  Telefon: +387 38 241 450
  Fax :+387 38 221 332
  E-mail: grad@gorazde.ba