Skip to content
Javni poziv za podnošenje zahtjeva (aplikacija) za realizaciju novčanih sredstava za “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji” na području općine Goražde u 2011.godini PDF Ispis E-mail
Autor gorazde.ba   
Ponedjeljak, 19 Septembar 2011 07:40

Broj: 02-14-4820

Goražde, 15.09.2011.godine

 

 

 Na osnovu člana 5. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji” na području općine Goražde u 2011.godini («Službene  novine Općine Goražde» broj: 5/11), Načelnik Općine Goražde objavljuje:

 

J A V N I    P O Z I V

za podnošenje zahtjeva (aplikacija) za realizaciju novčanih sredstava za “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji” na području općine Goražde u 2011.godini

 

 

I  Predmet javnog poziva

 

      Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti u svrhu ostvarivanje ciljeva Programa “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji” na području općine Goražde u 2011.godini, planirana Budžetom Općine Goražde za 2011.godinu („Službene novine Općine Goražde“, broj 3/11), na ekonomskom kodu 614419 u iznosu od 60.000,00KM,  (u daljem tekstu: Program) i to:

 

 1. Program izgradnje, proširenja i adaptacije štalskih objekata u iznosu od 25.000,00KM
 2. Program nabavke mehanizacije u iznosu od 25.000,00KM
 3. Rezervna sredstva u iznosu od 10.000,00KM za podršku Kulturno privrednim manifestacijama, sajmovima i drugim vidovima pomoći

 

II  Pravo prijave na javni poziv

 

      Pravo prijave na javni poziv pod tačkom I stav 1. i 2. imaju poljoprivredni proizvođači sa područja općine Goražde koji ispunjavaju opće i posebne kriterije.

 

 

  

 1. Opći kriteriji

 

Pravo na podasticaj prema Programu imaju poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da imaju prebivalište na području općine Goražde
 • da su registrovali obrt u poljoprivredi u nadležnoj službi u Općini Goražde
 • da su izvršili registraciju poljoprivrednog gazdinstva u Službi za finansije, trezor i privredu u Općini Goražde

  

 1. Posebni kriteriji

 

 • Podsticaj za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju štalskog objekta imaju farmeri, u iznosu od 2.500,00KM koji ispunjavaju opće kriterije i izvrše izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju štalskog objekta uz vlastita novčana ulaganja.
 • Podsticaj za nabavku mehanizacije imaju farmeri koji ispunjavaju opće kriterije, u iznosu od po 2.500,00KM, koji nabave novu mehanizaciju sa plaćenim PDV-om.

 

III  Odabir korisnika i dodjela sredstava

 

      Sve dostavljene prijave na Javni poziv pregleda i ocjenjuje Komisija za privredu, poljoprivredu, obrt i ruralni razvoj, formirana od strane Općinskog vijeća Općine Goražde. Komisija će, poslije pregleda dokumentacije i uvida na licu mjesta, dati prijedlog Načelniku o dodjeli sredstava, predložiti listu aplikanata  na osnovu postignutih bodova.

 

 

IV  Obrazac prijave

 

      Obrazac prijave je sastavni dio Javnog poziva. (PREUZETI OBRAZAC OVDJE:  OBRAZAC PRIJAVE)

 

V  Preuzimanje Javnog poziva

 

       Javni poziv sa obrascem prijave može se preuzeti u šalter sali Općine Goražde i Službenoj internet stranici Općine Goražde: www.gorazde.ba

VI  Potrebna dokumentacija

 

       Uz prijavni obrazac potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. kopija lične karte
 2. uvjerenje o mjestu prebivališta
 3. rješenje o registrovanom obrtu
 4. potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava
 5. potvrdu nadležne porezne uprave da korisnik nema dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza za prethodnu godinu
 6. ugovor ili potvrdu od banke o otvaranju računa korisnika sa navedenim transakcijskim računom banke i računom korisnika ( u banci u kojoj je otvoren račun).
 7. original ili ovjerenu kopiju računa o kupovini građevinskog materijala (za lica koja podnose aplikaciju za izgradnju i adaptaciju štala) i original ili ovjerenu kopiju računa o kupovini mehanizacije (za lica koja podnose aplikaciju za nabavku mehanizacije).
 8. kućnu listu

 

 

VII  Rok za podnošenje prijava

 

       Rok za podnošenje prijava za dodjelu sredstava po Programu je do 30. oktobar 2011.godine i podnosi se u zatvorenoj koverti sa potrebnom dokumentacijom na adresu:

Općina Goražde

Maršala Tita broj 2

(Komisiji za pregled i ocjenu aplikacija na Program “Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji” na području općine Goražde u 2011.godini“

Sa naznakom:

„Ne otvaraj-prijava na Javni poziv)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     NAČELNIK OPĆINE

 

                                                                                                     mr. Muhamed Ramović 

Share
 

Sjedište Gradske uprave

 • Ulica: Maršala Tita br. 2
 • 73000 Goražde 
 • Telefon: +387 38 221 002
 • Telefon: +387 38 241 450
 • Fax :+387 38 221 332
 • E-mail: grad@gorazde.ba
 • ID: 4245025030009
 • PDV: 245025030009